فقیران، برنده کنکور غریبان

Shargh - - سیاست -

اختر ماکوئی،هــرات:

در این چنــد روز که نتایج کنکور در افغانســتان اعلام شــد، بــا نگاهی به شــبکههای اجتماعی در افغانستان میتوان دید که افراد زیادی با وجود از دســترس خارجشدن ســایت وزارت تحصیلات عالی بــه دلیل هجوم زیاد، به دنبال نمره و رشته خود هستند. برخی که توانستهاند سایت را باز کنند، پست میگذارند که سایت را باز کردهاند و افرادی که تابهحال موفق به بازکردن سایت نشدهاند، شمارهشان در کنکور را کامنت کنند تا نتیجه را به دست بیاورند.

امســال اما نفر اول و دوم کنکور افغانســتان افــرادی هســتند که به قــول برخــی از کاربران شبکههای اجتماعی، «فرزند فقیر موفق میشود، نه بچه پادشــاه» اشــاره به این افراد و جایگاهی اســت که از آن ســر برآوردهاند. با بررسی شیوه زندگیشــان، به این موضوع میتوان رسید که با وجود اینکه جنگ، فقر را به وجود میآورد، ولی از دل همین فقر، افرادی وارد جامعه میشــوند که جامعه را مبهوت خود میکنند.

نفر اول کنکور ســال 96 در افغانستان، فردی اســت که دیگر مشــخصات و گذشــتهاش، بین کاربران شــبکههای اجتماعی هم دستبهدست میشــود. پدر این دانشآموز بهعنوان رفتگر در شــهرداری کابل کار میکند و ماهانه شش هزار افغانــی، کمتر از 400 هزار تومان، حقوق دریافت میکند و روزی شــش ســاعت را هم برای امرار معاش خانواده قالی میبافد.

بهشته مومند در میان دانشجویان دختر مقام اول کانکور )کنکور( را به دست بیاورد. بهشته از جلالآباد؛ جایی که انواع افراطگرایی و زنستیزی در آن جریان دارد ســبب شــگفتی شد. بیتردید حضــور افرادی نظیر بهشــته در برخی بخشها نظیــر ننگرهار که وضعیت مردســالاری بیشــتر است میتواند الگویی باشد.

به دلیــل اینکه این دانشآمــوز از قوم هزاره اســت، بســیاری این موضوع را باعث دوســتی هرچهبیشتر اقوام در افغانســتان دانستهاند و با نامبردن قوم خود به وی تبریک گفتند: «بهعنوان یــک پشــتون لوگری افتخــار میکنم کــه چنین جوانان بااستعداد و افتخارآفرین در کشور عزیزم وجود دارند شــما ســرمایه ملی کشور هستید به امید موفقیتهای مزید شما جوان بااستعداد».

عکس مدرســهای که نفــر دوم کنکور در آن درس خوانده اســت هــم زیاد دستبهدســت میشــود؛ مدرسهای ساختهشــده از کاه و گل در دل یکی از فقیرترین مناطق افغانســتان. شــاید کســی فکرش را هم نمیکرد کــه از چنین جایی نفر دوم کنکور سراســری افغانستان سر برآورد، امتحانی که در گذشــته به دلیل شــفافنبودن، افرادی «بیســواد » وارد دانشــگاهها میشــدند که بیشترشــان پس از گذشــت مدتــی درس را رها میکردند و حق چنیــن دانشآموزانی را که امسال اول و دوم شدهاند میخوردند.

اما این فقط یک طرف مســئله اســت، طرف دیگر هزاران نفری هســتند که نتوانستهاند وارد دانشگاه شوند و اکنون چند راه بیشتر جلوي خود نمیبینند؛ اول اینکه برای امتحانکردن شــانس دوم و آخــر خود آمادگی بگیرند و دوباره امتحان دهنــد، دوم اینکــه همینجــا برای خــود کاری دســتوپا کنند یا جذب ارتش این کشــور شوند. راه دیگر هم از زاهدان و تهران شــروع میشــود و به اســتانبول و دل اروپا ختم میشود، البته اگر در آبهای مدیترانه غرق نشوند یا اینکه قاچاقی به ایران بیایند و در جایی مشغول کارگری شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.