قصه آموزنده کندن چاه

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

یکی بود، یکــی نبود. روزی از روزها یک مهندســی یک پروژه گرفت از دولت به اســم «پروژه آبسازی تقطیعی بسیار مقاوم تحت فشار اقتصادی». شــاید بپرسید یعنی چی و به چه دردی میخورد؟ ما هم باید جواب بدهیم که هیچ معنیای نمیدهد، اما عنوان «پروژه آبســازی تقطیعی بسیار مقاوم تحت فشــار اقتصادی» واقعا بودجهخور اســت و اگر شما بخواهید بودجه بگیرید متوجه میشوید پرمعنیترین مفهوم آفرینش همین ترکیب عرفانی «پروژه آبسازی تقطیعی بســیار مقاوم تحت فشار اقتصادی» است و هیچچیــزی از آن عمیقتر نیســت. خلاصه مهندس قصه مــا وقتی این پــروژه را گرفت رفــت یک کارگر استخدام کرد و بردش وسط دشت لوت و گفت اینجا را تا ته بکن. کارگره هم پیشقرارداد را گرفت و کلنگ را برد بالا و حالا نکن کي بکن. در این میان مهندســه رفت با یک شــرکت تبلیغاتی قرارداد بست و شرکت تبلیغاتی با استفاده از شبکههای اجتماعی و هشتگ پــروژه یک موج عجیبی توی اینترنت راه انداخت که همه بازیگران سوپراستار توی صفحهشان فیلمهایی گذاشتند که داشتند آبســازی تقطیعی بسیار مقاوم میکردند. خلاصه وضعی بود. توی این حیصوبیص که مهندسه داشــت توی تلویزیون جایزه سزاوارترین تقطیعکننده آب پرفشار را میگرفت و برنامه ماهعسل هم آفیشــش کرده بود که ماه رمضان سال بعد بیاید گریه ملــت را دربیاورد، یکهو موبایل مهندســه زنگ خورد.کارگره بود. گفت: «الــو آقا موندس... الو... این چاه که گفتی من بکنم بود... خب؟ الان من یک کلنگ دیگــه بزنم، از اونور کــره زمین میام بیــرون...، ولی هنوز به آب نرســیدمها... دیگه نمیکَنم آقا مهندس. این چاه آب ندارهها». آقا مهندس وســط برنامه زنده گفت: مرد حســابی بکن... واسه من آب نداره... واسه تو که نون داره... کارگره گفت: باشــه و شروع کرد به کندن. یکربع بعد وسط برنامه زنده مهندسه داشت یه قــرارداد میلیاردی با تلویزیون دربــاره تقطیع آب پرفشار میبست که دوباره موبایل مهندس زنگ خورد و گوشــی را برداشت و گفت: چی شــده باز؟ کارگره گفت: آقا موندس... مشتولوق بده... به آب رسیدیم. مهندسه دودستی زد توی کلهاش.کارگره گفت: الو؟ الو؟ الو؟ مهندســه گفت: آخــه اولینباره یه پروژه به نتیجه رسیده، نمیدونیم چیکار کنیم. ما عادت داریم بودجهرو بگیریم خــرج کنیم و به نتیجه خاصی هم نرسیم... میگما... اگه میشه چهارتا بیل خاک بریز جلو آب رو بگیر که یهموقع سیستم بههم نریزه.

نتیجهگیری: مسئله خرجکردن بودجه است وگرنه تخصیص بودجه که شوخی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.