پیشخوان

Shargh - - سیاست -

نخســتین فصلنامه گیلگمش به زبان انگلیســی و با رویکرد «توســعه پایدار» منتشر شد.

گروه فصلنامههــای گیلگمش علاوه بر رســالت آموزشــی و اطلاعرسانی در حــوزه میــراث فرهنگی و گردشــگری، اهداف محیطزیستی را نیز دنبال میکند. کاغذهای موردنظر برای چاپ این مجله از پودر ســنگ تهیه شدهاند و در قبال هر یک تُن کاغذی که برای چاپ آن بــه کار مــیرود، از قطع 16 درخــت جلوگیری میشود.

شــماره تابســتان گیلگمش به روند ثبت پروژه جهانی کویر لوت در فــلات مرکزی و منطقه گندم بریان که از ســوی ناســا بهعنــوان گرمترین نقطه زمین شــناخته شــده، میپــردازد. در بخش دیگر، پرونده جنگلهای هیرکانی که از نظر تنوع زیســتی و جانوری بسیار پراهمیت شناخته شدهاند، بررسی میشود.

محــور نخســتین شــماره گیلگمش انگلیســی توســعه پایــدار اســت و در این راســتا، طــرح جامع توســعه پایدار جامعهمحــور جزیره قشــم بــا تمرکز بر نقش زنان در توســعه پایــدار، به تجربه موفق آموزش زنان در حفظ جامعه محلی قشــم میپردازد و مناطق ششگانه ژئوپارک جزیره قشم را معرفی میکند.

در بخش هنری این شــماره، پیام لزوم حفظ و احترام به محیط زیســت در کارهای محیطی دکتر احمد نادعلیان بازتاب داده شده است.

همچنین یکی از مقالههــای گیلگمش در این شماره به معرفی لورنزو ویلورنسی، عطرساز شهیر ایتالیایــی، میپردازد کــه با الهــام از فضای ادبی المــوت و نیشــابور، دو عطر به نام ایــن دو مکان ساخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.