بناالانروینجمانکی

رحمانیفضلی از گذشته و آیندهاش میگوید علی لاریجانی در روند رأی اعتماد من مداخله نكرد وزیر کشور هیچ نقش آمریتی در شورای امنیت کشور ندارد

Shargh - - صفحه اول -

خبرگــزاری ایلنا در واپســین روزهای دولت یازدهم ســراغ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور رفته است. گزیده ســخنان او در گفتوگو با سعیده امیدی، عباس طهماسبیزاده و سمیرا عالمپناه در ادامه میآید.

* آقــای دکتر روحانی با مــن )برای وزارت کشــور( صحبت کردند و صحبتهای اولیه شده اســت. ایشان اول باید به جمعبندی برسد و بعد تصمیم خــود را اعلام کند... با من از ســوی رئیسجمهور صحبتهایی شده ولی معرفی در اختیار ایشان است.

* در این چهار سال تقریبا خودسریهایی را که در گذشته مرسوم بوده نداشتیم.

*در موضــوع )برهمخوردن ســخنرانی و حمله بــه( آقای مطهری هم که در اوایل دولت ما رخ داد، ســریع برخــورد کردیم. همه عوامل را شناســایی کردیم و مستندات را فوری به دادگاه فرستادیم و هنوز هم قوه قضائیه در حال پیگیری آن است.

* این را که چه کســانی دســتور این حمله به نماینده مجلس را داده بودنــد دادگاه باید پیــدا کند و این وظیفــه ما نیســت. دادگاه در مراحل رســیدگی به پرونده باید آمران را پیدا کند. عین همین موضوع قبلا در قم اتفــاق افتاده که زمان ما هم نبود. در آنجــا به رئیس مجلس با کفش و دمپایــی و مهر تعرض شــد و هیچیک از افراد و عوامل آن دســتگیر و به دادگاه معرفی نشدند ولی ما در موضوع آقای مطهری این کار را کردیم و این پرونده الان در مسیر رسیدگی است.

* در ماجرای حمله به سفارت عربستان در 10 روز تمام عواملی را که آنجا بودند، شناســایی کردیم و با همه مشخصات و اسناد به قوه قضائیه دادیــم و آنها هم برخی از این افراد را بازداشــت کردنــد و مدتی هم در بازداشــت بودند. الان هم مراحل بازجویی، بازپرسی و اقدامات قانونی در حال طیشدن است.

* من در تماس با اســتانداری خراســانرضوی اعلام کــردم اگر آقای مطهــری آمادگی دارد، در همان محل صندلــی بگذارید و آقای مطهری روی صندلی بایستد و سخنرانی خود را انجام دهد که اعلام کردند فضای این کار هم مهیا نیســت و قوه قضائیه هم گفتــه اصلا نمیگذاریم چنین سخنرانی انجام شود. پس وقتی دادســتانی حکم داده مسئله به وزارت کشور مربوط نیست.

*آنطورکــه ما تصــور میکنیم رابطه رئیس قــوه قضائیه با قضات و دادســتانها یک رابطه حاکمیتی آمرانه نیســت. همه قضات اســتقلال قضائی دارند و به اقتضای شرایط خودشان تصمیم میگیرند اما ما هرگاه در مســائل اینگونه گیر کرده و به ایشــان مراجعه کردهایم با نظر حسن، دستور پیگیری دادند.

* از نظر بنده بهعنوان وزیر کشــور موضوع سفارت عربستان مسئلهای بود که باید باســرعت انجام میشــد چون حیثیــت بینالمللی ما در این رابطه مطرح بود و یک مســئله صرفا داخلی نبود. ما آسیب بسیار زیادی از این موضوع دیدیم. رابطه ما با عربســتان بعد از این موضوع به چالش کشیده شد. حمله به سفارت عربستان به خبر اول دنیا تبدیل و به ضرر ما شد. برای همین معتقدم رســیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان باید سرعت پیدا میکرد.

*حدود هفت اســتاندار احضار شــدهاند. اینکه میگویم حدود هفت اســتاندار برای این اســت که هر چنــد روز یک بار یک اســتاندار دیگر به احضارشدهها اضافه میشود.

*طبق آنچه معاونــت حقوقی بنده پیگیری کرده، آمار احضار مدیران استانی ما اعم از استاندار، فرماندار و بخشدار حدود ۶2 یا ۶3 مورد است. حدود ۴00 فرماندار و دو هزار بخشدار داریم و ۶0 نفر احضار شدهاند.

*کیفرخواســت یکــی از همکاران ما این اســت که با ماشــین مقابل یک ســتادی ایســتاده و با دوستان حاضر در آن ســتاد احوالپرسی کرده و همین بهعنوان تخلف تلقی شــده اســت یا یکی از استانداران رفته در جایی ســخنرانی کرده که عکس آقای روحانی هم از قبل از انتخابات در آن ســالن بوده اســت و الان هم وجود دارد اما میگویند این ســخنرانی بههمیندلیل تبلیغاتی بوده اســت. وقتی ما میآییم در رســانهها مطرح میکنیم اســتانداران را احضار کردهایم و کیفرخواســت برای آنها صادر شده، گویی جانی قاتل، سارق و قاچاقچی را احضار کردهایم.

*دولت روحانی دولت اعتدال است، نه دولت اصلاحطلب است و نه دولت اصولگراســت؛ بنابراین وقتی ایشان بنده را در وزارت کشور انتخاب کردنــد به مــن گفتند فراموش نکــن افرادی را کــه میخواهی بهعنوان مدیران خود انتخاب کنی حتما باید تفکر اعتدالی داشته باشند.

* فرماندار تهران از زمان آقای احمدینژاد مانده است من همان زمان هم اعلام کردم که فرماندار تهران را خودم به شخصه میشناسم و ایشان در صداوســیما مدیر بنده بوده است. ایشــان انسانی کاملا متدین و خوب اســت و گفتم با شناختی که از ایشان دارم میدانم مدیر متدین و معتدلی است و برنامه آقای روحانی را هم قبول دارد. * درباره جابهجایی استانداران هیچوقت تحت فشار نبودم. * ایشــان هرگاه احســاس کند در انجام وظیفه خود کوتاهی کردهام، وظیفه شــرعیاش اســت که من را عــوض کند. چون بایــد در این مورد در پیشــگاه خدا پاسخگو باشد. اگر روزی احســاس کند که ضعف دارم و مدیران دیگر قویتر و توانمندتر هستند، اگر عوض نکند پیش خدا حجتی ندارد.

*وزیر کشــور هیــچ نقش آمریتــی در شــورای امنیت کشــور ندارد. همینطور هم رئیسجمهور نقش آمریتی بر اعضای شورای عالی امنیت ملی ندارد. در این جایگاهها بحث اقناعی است و یک موضوع باید مطرح شود و روی آن استدلال شــود و جمعبندی صورت گیرد و تصمیم گرفته شود. نقش استاندار هم در شورای تأمین که نماینده قوه قضائیه و فرمانده سپاه در آن حضور دارند، آمرانه نیست و حتما به مراحلی نیاز دارد.

* بهکارگیری عنوان معاملــه درباره حضور من در دولت کاملا توهین است. * لاریجانی درباره حضورم در وزارت کشور «اصرار» هم نداشت. * من مطلع هســتم که توصیه لاریجانی بــه زنگنه این بود که در این شرایط کشور حتما بماند و اتفاقا پیگیر این مسئله هم بودند و حتی به من هم گفتند مواظب این وزرای خوب کابینه باشــید که حتما باقی بمانند یا درباره آقای هاشــمی هم اصرار به ماندنشان داشتند. این با معامله فرق میکند. آقای لاریجانی فارغ از اینکه رئیس مجلس اســت، فرد توانمند و دلسوزی است و نیروها را بهخوبی میشناسد.

* آقای لاریجانی هم بهعنوان یک فرد توانمند و قابل اعتماد میتواند به آقای روحانی فهرست بدهد. *تقریبا ماهی یک بار با ایشان )علی لاریجانی( ملاقات میکنم. *آقای لاریجانی یک چهره شــاخص سیاسی اســت و ظرفیت بروز و ظهــور در جایگاه ریاســتجمهوری را هم دارد و فــردی وزین و توانمند است. برای همین هم در تحلیلها این مسئله مطرح است که شاید ایشان در انتخابات آینده حضور داشته باشد، اما از طرفی هم مثل ایشان 20 نفر دیگر چنین ظرفیتهایی را دارند و خدا را شکر نیروهای پرورشدادهشده انقلاب ما بســیار زیاد اســت؛ بهگونهای که شاهدیم هر دوره چه تعدادی برای ثبتنام در این انتخابات مراجعه میکنند. *علی لاریجانی در روند رأی اعتماد من مداخله نکرد. * هر وقت در صحن مجلس مورد ســؤال بودم، آقای لاریجانی رئیس مجلس نبوده و اگر هم ریاست را برعهده داشته، صحن را ترک کرده و کار را به نواب خود سپرده است. عمدا این کار را میکند که بعدا متهم نشود و برای اینکه برخی خیال نکنند لاریجانی جلســه را بهگونهای اداره کرده که طرفداری من را بکند.

*1۷ ســال اســت من با ایشــان رفاقت کردم و نان و نمک یکدیگر را خوردهایــم و هیچ ابایــی از بیان این رابطه ندارم و به همین نســبت هم همین رابطه را با روحانی دارم.

*کمکی که شورای نگهبان در انتخابات به بنده کرده است، واقعا باید تحسین کرد و لازم است همینجا از این بابت تشکر کنم.

* درست یک هفته بعد از انتخابات، نزد آقای روحانی رفتم و به ایشان قســم دادم که بینیوبینالله اگر فردی را قویتر و مطمئنتر از من بدانید و رفاقت و دوســتی با من موجب شود من را برندارید، حجتی در پیش خدا ندارید و آماده هستم وزارت کشور را تقدیم کنم. *برداشت شورای نگهبان درباره مینو خالقی مناسب نبود. *در اصفهان هیچکســی از هیئت نظــارت و هیئت اجرائی آن را برای خانم خالقی امضــا نکردند؛ بنابراین اعتبارنامهای نبود که من آن را امضا کنم.

طرح: هانی انصاری، شرق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.