قدردانی از حسن روحانی

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: هیئت وزیران روز گذشــته به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهوری، آخرین جلســه خــود را برگزار کــرد تا روحانی خــود را برای مراسم تنفیذ دوره دوم ریاستجمهوری خود که امروز )پنجشنبه( برگزار میشود، آماده کند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.