پایان اغتشاشگران پولی

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: بازار پول دیــروز آماج خبرهای مختلف بــود؛ از گام آخــر بانــک مرکــزی در تعییــن تکلیف مؤسســات بدون مجــوز گرفته تا انجمــاد 60 درصد داراییهای بانکها. ماندن ولیاله ســیف در کابینه که دیروز از سوی خودش تأیید شد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.