آ قدررخردیاننجلسهیهیائزتدولیا حتسزدهنمصرورگر وتحفاتنی

Shargh - - سیاست -

شرق: هیئت وزیران روز گذشته به ریاست حجتالاسلام حســن روحانی، رئیسجمهوری، آخرین جلسه خود را برگــزار کرد تا روحانی خود را برای مراســم تنفیذ دوره دوم ریاستجمهوری خود که امروز )پنجشنبه( برگزار میشــود، آماده کند. به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه هیئت دولت، معاون اول رئیسجمهور به نمایندگی از اعضای هیئت دولت از خدمات ارزنده حســن روحانی تقدیر و تشــکر کرد. اســحاق جهانگیری گفت : «دولت قــدردان تلاشهای ارزنــده و خدمات بــزرگ، تحمل فشــارهای زیاد و صبوری فراوان آقــای رئیسجمهور است. دکتر روحانی چرخ اقتصاد کشور را در یک مسیر صحیح قرار داد و دولت درحالحاضر در مسیر صحیح توسعه و پیشــرفت قرار گرفته است».او افزود: «امروز بســتر سیاست خارجی، زیرســاخت اقتصادی و فضای داخلی مهیاتر از قبل است و شرایط برای سرعت بیشتر با تلاش بیشتر فراهم شــده است».اسحاق جهانگیری بــا آرزوی موفقیــت بــرای روحانــی در دوره جدیــد ریاســتجمهوری و دولــت جدید اظهار کــرد همه ما هم در حد وســع و توانمان در هر جایی که لازم بدانید، کمک خواهیم کرد.

آنان که رفتنشان حتمی است

دیروز از جواب وزیر دادگســتری و همچنین معاون حقوقی رئیسجمهوری به خبرنگاران مشــخص شــد کــه ایــن دو دیگر در دولــت نخواهند بــود. مصطفی پورمحمدی اعلام کرد نمیماند و جایگزین او هم یکی از قضات ســابقهدار دستگاه قضائی است. او همچنین در پاســخ به این پرســش که آیا شــما به قوه قضائیه بازمیگردید، گفت: «هنوز تکلیفم معلوم نیست و فکر نکردهام به کجا بروم، امــا علاقه دارم به فعالیتهای آمــوزش و علمــی بپردازم ».مجیــد انصــاری، معاون حقوقی رئیسجمهور نیز درحالیکه بهسرعت در حال خروج از حیاط هیئت دولت بود، در پاســخ به پرسش خبرنگاران که آیا در دولت بعدی حضور دارید یا خیر؟ بــا قاطعیــت گفت : «خیــر در دولت بعدی نیســتم .» محمدعلی نجفی، مشاور امور اقتصادی رئیسجمهور، از اعضای دولت است که به احتمال زیاد به شهرداری تهــران خواهد رفت. او در پاســخ به این ســؤال که آیا برنامههایتان را برای شــهرداری تهــران تهیه کردهاید، گفت: «شــنبه برنامههایم را به اعضای شــورای پنجم شهر تهران میدهم .»

آنانی که احتمالا جابهجا خواهند شد

رئیس دفتر رئیسجمهور هم که از او بهعنوان یکی از وزرای اقتصادی دولت بعدی نام برده میشــود، در جمع خبرنگاران با اشــاره به تغییرات ایجادشده برای کابینه آتــی، گفت: «درباره این موضــوع اعداد و ارقام مختلفی منتشر شده اما میزان این تغییر به همان عدد ۵۰ درصد که اعلام شــده بود، نزدیکتر است».محمد نهاوندیان درباره اینکــه آیا رئیسجمهور برای انتخاب کابینــه تحت فشــار قرار گرفته اســت یا خیــر، افزود: «کســانی که آقای روحانی را میشناســند میدانند که فشارها روی ایشــان تأثیری نمیگذارد و رئیسجمهور بنــا بــر وظیفهای کــه مردم بر دوشــش گذاشــتهاند کارش را انجام داده و ما برای مشخصشــدن اعضای کابینه بیشــترین میزان مشــورت را با نخبگان هر حوزه داشتهایم. در نهایت میتوان گفت آنچه از سوی آقای روحانی برای گزینــش وزرای کابینــه دوازدهم انجام شده، براســاس همان اقبالی اســت که ایشان از مردم دریافــت کردهاند ».او با بیان اینکه انتخابهای روحانی بــرای کابینه حتما مــورد حمایت مــردم خواهد بود، گفــت : «آقای رئیسجمهور برنامهای را ارائه کردند که مــردم به آن برنامه و جهتگیــری رأی اعتماد دادند و ایشان بهترین کسی هستند که پیام انتخابات را دریافت کردهاند و واقف به مســیری هســتند که به مردم نشان دادند و عزم جدی در پیمودن این مسیر دارند.»

رئیــس دفتــر رئیسجمهــور افــزود: «مــلاک در جهتگیری ایشــان اعتدال بود و بــه همین جهت هم اقشار مختلف مردم و سلیقهها و گرایشهای گوناگون مشــی اعتدالی را پذیرفتند و آقای روحانی این رویکرد اعتدالی را فارغ از مســائل جناحی و سیاسی و جریانی دنبال کردند تا کشور با انسجام و کارآمدی بیشتري جلو رود. من مطمئن هستم پس از معرفی وزرا به مجلس ترکیبــی کــه از وزرا و معاونان رئیسجمهور تشــکیل خواهد شد، مجموعهای اســت که هماهنگ و کارآمد خواهد بود و در مسیر اعتدال حرکت خواهد کرد».

نهاوندیان با تأکید بر اینکه مردم جهتگیری دولت تدبیــر و امید را تأیید کردند، گفت: «مردم البته به دنبال ســرعتگرفتن دولت در زمینــه جهتگیریهای خود بودهاند و خوشبختانه آن موانعی که در آغاز کار دولت یازدهم در مسیر کار ما قرار داشت، امروز برداشته شده اســت و توقع مردم برای افزایش ســرعت دولت توقع بجایی است و در حوزه اقتصادی نیز چه در بخش کلان و چه در ســایر بخشها حتما افزایش سرعت را شاهد خواهیم بود».

وزیــر ارتباطــات هم کــه گفته میشــود در دولت دوازدهــم جایگزیــن نهاوندیــان خواهد شــد، درباره گمانهزنیها درباره ترکیب کابینه دوازدهم، گفت: «این بد اســت که رئیسجمهوری که برای کابینه این همه وقت گذاشته اســت، حال عدهای بیایند و بگویند آقای فلانی و فلانی در انتخاب کابینه نقش دارند. شــخص رئیسجمهور با مشــورتهایی که کرده، تصمیم گرفته و ایــن کمپینهایی که به نفع این یکی و آن یکی مطرح شــده است، درست نیســت و نه من و نه هیچ شخص دیگری در این زمینه نقشی نداشته است».

محمــود واعظی افــزود: «درباره تأییــد حضور من بهعنوان رئیس دفتر رئیسجمهور نیز اجازه دهید خود آقای روحانی این موضوع را اعلام کند».

معاونی که معاون ماند

معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز با اشاره به اینکه در همین ســمت در دولت دوازدهــم میمانم، گفت: «دولــت یازدهم یک دولت فراجناحــی بود اما یک بار مــن در دولت هم ندیدم کســی حرف حــزب یا جریان خود را بزند، زیرا همه دغدغه کشور را داشتند، برادری، انسجام، همدلی و اتحاد در کابینه وجود داشت.»

حســینعلی امیــری همچنین در پاســخ به ســؤال دیگــری مبنی بــر اینکه واکنــش مجلس بــه وزرای پیشــنهادی چگونه خواهد بود؟ عنوان کــرد: «در این مدت رئیسجمهور با رؤســای سه فراکسیون مجلس دیــدار داشــته و همچنیــن دیدارهای انفــرادی نیز با نمایندگان مجلس انجام شــده است. در جلسه معاون اول با مجامع استانی هم دیدگاههای نمایندگان مطرح شده اســت. پیشبینی من این است که شرایط مناسبی در مجلــس برای وزرای پیشــنهادی شــکل میگیرد و تشــکیل دولت دوازدهم یکی از نقــاط عطف دولت و مجلس خواهد بود .»

او در پاســخ به این پرســش که آیا فهرست وزرای پیشــنهادی روز شــنبه به مجلس معرفی خواهد شد، گفت: «من بعید میدانم. از روز تحلیف، رئیسجمهور دو هفتــه وقــت دارد کــه وزرا را معرفی کنــد و زمان معرفی وزرا به تشخیص رئیسجمهور بستگی دارد.»

حضور 3 زن در دولت حفظ شده است

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده هم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ســهمیه حضور زنان در کابینه کم نشــده اســت، گفت: «باید به این نکته اشاره کنم که اساسا برای زنان سهمیه خاصی وجود نداشته اســت که حالا بخواهد کم یا زیاد شــود. اما باید تأکید کنم وضعیت موجود در زمینــه حضور زنان در دولت حفظ شــده است و ســه زن در دولت حضور خواهند داشت، هرچند تغییراتی در سمتهای آنان ایجاد شده است».شــهیندخت مولاوردی با رد ســخنان منسوب به او دربــاره اختیارات کم معاونت زنــان، عنوان کرد: «معاونت زنان یک جایگاه ســتادی داشــت و بهعنوان معاون رئیسجمهوری جایگاه سیاســتگذاری داشت و نظــارت و انتظار کار اجرائی را مثــل وزارتخانه نباید از ایــن جایگاه داشــت که البته خیلیها ایــن انتظار را داشــتند، درحالیکه مــا وظیفهمان راهبــری، پایش و ایجاد هماهنگیها بوده است .»

او با اشــاره به کمپینی که در توییتر برای حمایت از وی به راه افتاد، گفت: «من تا ظهر آن روز در جریان این موضــوع نبودم چون خارج از تهران بــودم اما از ظهر که متوجه شــدم، بیانیهای صادر کردم که این موضوع خاتمه پیدا کند و اینکه چنین کمپینی ســودی داشته یا خیر، باید صبر کرد و نتیجه را دید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.