گروه مرجع مردم امروز الزاما روحانیت نیست

Shargh - - سیاست -

شفقنا: حجتالاسلام ناطقنوری در دیدار اعضای انجمن اندیشه و قلم گفت: روحانیت شیعه در ادوار مختلف تاریخ کشور، مرجع همه طبقات جامعه بوده اســت، البته در سالهای اخیر این جایگاه تغییرات فاحشی پیــدا کرده و گروه مرجع مردم امروز الزاما روحانیت نیســت که باید این موضوع آسیبشناسی شود.

او افــزود: عدهای بر این قائلاند که شــاید دلیل ایــن موضوع، ورود روحانیت به مدیریت اجرائی کشــور و حضــور در جایگاههای مدیریتی اســت، بنده فکر میکنم این حرف، جامع نیست و دوران درخشان اوایل انقلاب و دفاع مقدس با همه فرازونشیبها که اوج محبوبیت روحانیت و نافذبودن نظرات آنان اســت، نشــان میدهد که حضورشــان در اجرا نمیتواند بهتنهایی عامل تغییر رویکرد جدید در جامعه باشد، البته نحوه عملکرد ما در این سالها محل بحث و بررسی است. ناطقنوری یادآور شــد: از طرف دیگر چنانچه بارها گفتهام، فقدان احزاب شناسنامهدار و صاحــب آرمان و نظریــه خلأ بزرگی را در هدایــت و راهبری جامعه به وجود آورده و تحقق مردمســالاری را هم دچار اختلال کرده اســت. او افزود: امروزه بیش از ۲4۰ نحلــه و به تعبیر مقام معظم رهبری، قبیله سیاســی وجود دارد که قریب به اتفاق آنان فاقد مواضع روشن مبتنی بر نظریهپردازی و مرامنامه هستند، منابع درآمدی و نحوه فعالیت سازمانی روشــنی ندارند و تکلیفشان نســبت به نیازهای راهبردی جامعه روشن نیســت به همین خاطر هم حضور مؤثری در جامعه ندارند. ناطقنوری ادامه داد: خب در چنین شــرایطی، طبیعی است که مثل کشتی بیلنگر در شــرایط متغیر سیاسی، دائما از این سو به ســوی دیگر تغییر موضع میدهند. او گفت: از جمله مشــکلات گروهها و احزاب سیاسی، فقدان جوانگرایی اســت؛ متأســفانه این مهم، مانند موارد بسیار دیگر، در حد شــعار باقی مانده اســت. او افزود: باید برای نسلهای جوانتر فرصت حضــور را فراهم کــرد و از انرژی و فکر نو آنها در همه شــئون جامعه ازجمله فعالیتهای سیاســی به طور جدیتر استفاده کرد. ناطقنوری تأکید کرد: بنده در مشــی سیاسی خودم ســعی در پایبندی به این حرف داشــتهام؛ هــم در بهکارگیری نیروهای جوان در حوزه مســئولیتهایی که داشــتم و هم از مجلس پنجم به بعد، با وجــود اینکه در انتخابات مختلف امکان رأیآوردن داشتهام ولی از کاندیداتوری صرفنظر و رسما هم اعلام کردهام که معتقدم رجال سیاسی باید برای قبول مسئولیت در کشور، عمری را تعریف کنند و به آن پایبند باشند.

ناگفته پیداست چنانچه در سایر ممالک دنیا هم رسم است باید برای انتقال تجربیات و نظرات آنان به نســلهای جدید، تدبیری اندیشــید. او یادآوری کرد: بنده زمانی که در ســال ۶۰ وزیر کشور شدم، تنها ۳۸ سال داشــتم. البته نمیخواهم شرایط خاص اوایل انقلاب و شکلگیری نظام را نادیــده بگیرم اما تجربه اعتماد به جوانان اگرچه در آن مقطع از ســر ناچاری اتفاق میافتاد ولی بسیار باارزش و مفید بود. او افزود: در دوران شــکلگیری جهاد سازندگی مرحوم شهید دکتر بهشــتی مکررا به بنده میگفتند ســعی کنید از نیروهای جوان اســتفاده کنید و بگذارید تجربه کسب کنند؛ هرچند هزینهبر باشد. ناطقنوری افزود: در تاریخ صدر اسلام هــم موارد قابل توجهی وجود دارد که بهطور مثال پیامبر عظیمالشــأن اســلام)ص( زمانی که میخواهند بــرای اداره امور مدینــه نمایندهای اعزام کنند، یک جوان ۲1ساله را انتخاب میکنند که اتفاقا به مذاق افراد باتجربه و مسن هم خوش نیامد.

ناطقنوری گفت: به هر تقدیر جای آن است که اهل حل و عقد برای خلأ حزب آن هم با شــرایط لازم در عرصه سیاســت ایــران و همچنین مفاهیمی از جمله نحوه تعامل احزاب با ســاختارهای نظام ولایی، فکر سازندهای کنند. او افزود: درباره خودم هم چون مورد کنجکاوی بسیاری از دوســتان بوده است، باید بگویم اگر از مســئولیتی کنارهگیری میکنم، دلیل اصلی آن بازگذاشــتن میدان برای نســل جدیدتر است؛ اگرچه این منافاتــی با حضور در موقعیتهای مشــورتی که تجربــه افراد در آنها کارساز است، ندارد و همچنان در خدمت نظام و انقلاب هستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.