صدای 2۴ میلیون رأی شنیده شود

Shargh - - سیاست -

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشــاره به برگزاری جلســه صبح روزگذشته کمیته تعامل این فراکسیون با رئیس دولت اصلاحات گفت: «بایــد صدای ایــن ۲4 میلیون رأیی که به ســبد آقای روحانی ریخته شد، شنیده شود».

«بهرام پارســایی» در گفتوگو با «ایلنا»، با اشــاره به دیدار صبح چهارشــنبه کمیته تعامل فراکســیون امید مجلــس با رئیس دولت اصلاحــات گفت: «این جلسه در راستای مطالبات مردم بود و ما نیز بهعنوان نماینــدگان این مردم پیگیر مطالبــات در هر زمینهای هســتیم و در این زمینــه هر کاری لازم باشــد، انجام خواهیم داد». او گفت: «بههرحال اعضای فراکسیون امید هرازگاهی با ایشــان دیــدار میکنند که این دیدار نیز بهنوعی در ادامه همان جلســات بود تا با ایشــان دیدار و همفکری کنیــم». نماینده اصلاحطلب مردم شیراز در مجلس افزود: «با توجه به انتخابات گذشته و تشــکیل کابینــه دوازدهم همه به اتفــاق بر حفظ ســرمایه اجتماعی اصرار داشته و بر مطالبات سرمایه اجتماعی که در انتخابات شــرکت کرده و سرنوشــت کشــور را بنا به خواســت خود رقم زدند، تأکید کردند و همــه به اتفــاق خواهان این بودیم کــه مطالبات و صدای این جامعه شنیده شود». سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «قطعا حفظ این ســرمایه اجتماعی در راســتای توســعه کشور و خروج از بحرانهای کشور ازجمله بیکاری، مشکلات اقتصادی و مســائل داخلی و روابط خارجی اســت و همه تأکید دارند که باید صــدای این ۲4 میلیون رأیی که به ســبد آقای روحانی ریخته شــد، شنیده شود». او تأکیــد کرد: «در این جلســه همچنیــن بر حمایت از آقــای روحانی در راســتای مطالبــات گفتمانی ۲4 میلیون رأیدهنده تأکید شــد». پارســایی تصریح کرد: «این جلســه در راســتای مطالبات مردم بود و ما نیز بهعنــوان نمایندگان این مردم پیگیــر مطالبات در هر زمینهای هســتیم و در این زمینه هر کاری لازم باشــد، انجام خواهیم داد». همچنین نایبرئیس فراکســیون امید مجلس شورای اســلامی در گفتوگو با «ایسنا» از توصیه ایشان برای اســتمرار حمایت از روحانی در راســتای تحقق شــعارها و عمل به وعدهها خبر داد. «محمدرضا تابش» در پاســخ به سؤالی درباره انتشار اخباری مبنی بــر دیدار امروز فراکســیون امید گفت: «در راســتای ملاقاتهــای کمیته ارزیابــی و تعامل فراکسیون امید با مســئولان و شخصیتهای کشوری بــا رئیس دولت اصلاحــات دیدار کردیــم». او افزود: «اعضای فراکســیون در این دیدار نقطهنظرات خود را درباره جریان اصلاحطلبی، انتخابات ۲۹ اردیبهشــت، خواســتها و مطالبات مردم و چینش کابینه مطرح کردند». او افزود: «همانطور کــه در انتخابات وجوه اصلاحطلبان و شــورای سیاســتگذاری و ... از آقای روحانی حمایت کردند، در این دیدار هم توصیه ایشان اســتمرار حمایت از دولت در راستای تحقق شعارها، عمل به وعدهها، خواســتها و مطالبات عامه مردم بــود». تابش درباره انتشــار اخباری مبنــی بر گلایه از چینش کابینه نیز گفت: «چنین صحبتی از سوی ایشان مطرح نشــده بود و این خبرسازی ســاخته و پرداخته ذهن افرادی بود کــه نمیخواهند وفاق و اجماع بین اصلاحطلبان و اعتدالگرایان وجود داشته باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.