بعید است متهمان باند العبدلی با گذرنامههای ایرانی فرار کرده باشند

Shargh - - سیاست -

ایرنا: پارلمان کویت، روز سهشــنبه در نشست مشورتی درباره «باند العبدلی » اعلام کرد: متهمان باند العبدلی میخواستند فرار کنند؛ اما نتوانستند و هنوز در کویت هســتند. این نشســت به ریاست «مرزق الغانم»، رئیــس پارلمان کویت، در رابطه با باند العبدلی برگزار شــد. در این نشســت وزیر کشــور کویت اعلام کرد 14 متهم پرونده العبدلی هنوز در کویت هســتند و از کویت خارج نشدهاند. همچنیــن برخی از منابع امنیتی عالیرتبه کویتی، اعلام کردند بعید است متهمان پرونده العبدلی با گذرنامههای ایرانی فرار کرده باشند و اگر اینگونه باشــد، ایران باید آنهــا را بازگرداند. همچنین وزیر کشور کویت اعلام کرد دو روز پس از صدور حکم، یــک مکالمه از متهمان را رصد کردیم که نشــان میدهد آنهــا در نزدیکی جزیره بوبیــان بودند و متهمان تحت تعقیب و رصد هســتند و برخیها به آنها پناه دادهاند و آنها بهسرعت مکانهایشان را تغییر میدهنــد. بهتازگی یک مســئول وزارت خارجه کویت اعلام کرد پس از صدور حکم دادگاه رســیدگی در رابطه با باند العبدلی و متهمشــدن ایران در ارتباطداشــتن با ایــن باند، وزارت خارجه کویت اقدامات لازم را اتخاذ کرد و به ســفیر ایران ابلاغ شــد که تعــداد دیپلماتهــای ایرانی باید کاهش یابند دفاتر فنی وابسته به سفارت تعطیل شوند و کمیتههای مشــترک دو کشور از این پس هیچ فعالیتــی با هم انجــام نمیدهند. مقامات ایران ضمن مردوددانستن اتهامات واهی مقامات کویتی، اعلام کردند جای تأسف دارد که مسئولان کویت در این شــرایط حســاس منطقــه، بهجای تلاش در راســتای کاهش تنشهــای بیحاصل و خویشــتنداری در قبــال فشــارها و تحریــکات طرفهای ماجراجوی منطقهای، به این تحریکها پاســخ داده و جمهوری اســلامی ایــران را هدف اتهامــات واهی قرار میدهند و تأکید داشــتند که جمهوری اســلامی ایران هیچگونه ارتباطی با این پرونده نداشته است و این امر در آغاز رسیدگی به این پرونده به مقامات کویتی نیز ابلاغ شد.

همچنین یــک مســئول وزارت خارجه کویت، خبر استفاده ایران از آبهای کویت را برای انتقال اسلحه به حوثیهای یمن، تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت )کونا(، یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویــت ادعای خبرگزاری رویترز در رابطه با اســتفاده ایران از آبهای کویت برای انتقال اسلحه و مستشاران نظامی برای حوثیهای یمن و نقض قانون تحریم ارسال سلاح به جنبش انصــارالله را تکذیب کرد. او افزود: آبهای کویت تحت تسلط کامل نیروی دریایی کویت و اداره کل گارد ساحلی است و در شــبانهروز با تمام ابزارها تحت مراقبت است و ما تا به امروز هیچ فعالیت مشکوکی در آبهای کویت مشاهده نکردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.