احمدینژاد خود تهدید داخلی برای کشور است

Shargh - - سیاست -

خانه ملــت: غلامعلی جعفــرزاده ایمنآبادی، نایبرئیس فراکســیون مستقلین ولایی، در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه محمود احمدینژاد به مردم و تهدید به افشــاگری، اظهار کرد: اینگونه اقدامات محصول تعلل قوه قضائیه اســت و نباید از این موضوع تعجب کنیم، زیرا قوه قضائیه نشــان داده اگر قانونی وجود دارد، قرار نیست که با ایشان برخورد کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه احمدینژاد در نامه خود، کشــور را در معرض تهدیدات داخلی میداند، بیان کرد: منظور احمدینــژاد از تهدید داخلی خودش اســت. جعفــرزاده ایمنآبــادی دربــاره تهدید به افشــاگریهای احمدینژاد، متذکر شــد: آمادهایم تا بشــنویم احمدینژاد چــه میخواهد بگوید ولی طبیعتا اگــر از همان ابتدای کار که بر مســند امور اجرائی نشست، زنگ خطر را به صدا در میآوردیم که این شــخص، عنصری خطرناک است و بهادادن بــه او کار خطرناکــی اســت، با این وضــع روبهرو نبودیــم. نایبرئیس فراکســیون مســتقلین ولایی در مجلس شــورای اســلامی گفت: همه اقدامات احمدینژاد بهانهای اســت تا ماهیت خود را نشان دهد و امیدوارم این موضوع ختمبهخیر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.