حضور نمایندگان زن اصلاحطلب در بیمارستان محل بستری کروبی

Shargh - - سیاست -

ایلنا: رئیس فراکسیون زنان مجلس از حضور خود و دو نفر دیگر از اعضای این فراکســیون در بیمارستان محل بستریشدن مهدی کروبی خبر داد. پروانه سلحشوری با اشاره به حضور سه نفر از نمایندگان اصلاحطلب عضو فراکســیون زنان مجلس شــورای اســلامی در بیمارســتان محل بستریشدن حجتالاســلام مهدی کروبی اعلام کرد: چهارشنبه بههمراه دو نفر از نمایندگان زن مجلس، خانم طیبه سیاوشی و فاطمه سعیدی به بیمارســتان رفتیم تا درصورت امکان از آقای کروبی عیادت کنیم و جویای وضعیت ســلامتی ایشــان شــویم. او گفت: بااینحال، امکان دیدار و عیادت از آقای کروبی میســر نشــد اما همسر ایشــان، خانم فاطمه کروبی از ما استقبال کرده و توضیحاتی درباره وضعیت ســلامت جسمانی آقــای کروبی ارائه کردنــد. نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس گفت: خانم کروبی تأکید داشتند که وضع سلامت ایشــان چندان مساعد نبــوده و گفتنــد ضربان قلبشــان همچنان پایین اســت اما امیدواریم آقای کروبی با مراقبتهای پزشکی هرچه ســریعتر سلامتشان را بهدست بیاورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.