سفر عمار حکیم به تهران

Shargh - - سیاست -

ایســنا: عمار حکیم، رئیس ائتلاف ملی عراق کــه بهتازگی بــا جدایی از مجلــس اعلای عراق، حزب حکمت ملی را تشکیل داده است، به تهران ســفر میکند. عمار حکیم برای شرکت در مراسم تحلیف حســن روحانی، رئیسجمهــوری، راهی تهران خواهد شــد. در این ارتباط، مسجدی، سفیر ایران در عراق، نیز اعلام کرده است رئیسجمهور و رئیــس مجلــس عــراق در مراســم تحلیــف رئیسجمهور دوازدهم شرکت میکنند. این اولین ســفر عمار حکیم به تهران بعد از تشــکیل حزب حکمت ملــی و جدایی او از مجلس اعلای عراق اســت. در پی جداشــدن حکیم از مجلس اعلای عراق، برخی از رســانههای منطقــه در اظهاراتی مدعــی شــدند ایــن نشــاندهنده فاصلهگرفتن عمار حکیــم از ایران اســت. حکیــم چند هفته قبل از جدایی از مجلس اعــلای عراق، به تهران ســفر کرده بود و با رئیسجمهــور و وزیر خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.