ورود میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیسجمهور

Shargh - - سیاست -

ایسنا: میهمانان خارجی شرکتکننده در مراسم تحلیف رئیسجمهور، از بامداد امروز به تدریج وارد تهران شــدند. طبق برنامهریزی انجامشده برخی از این میهمانان پنجشــنبه و برخــی دیگر جمعه وارد خواهند شــد. تعــداد معدودی از هیئتهــا نیز روز شــنبه و پیش از برگزاری مراســم، در تهران خواهند بود. مراســم تحلیف رئیسجمهــور بعدازظهر روز شــنبه برگزار خواهد شد و حســن روحانی بهعنوان دوازدهمیــن رئیسجمهــوري ایران ادای ســوگند خواهد کرد. براساس آنچه که اعلام شده، میهمانان خارجــی شــرکتکننده در این مراســم، در ســطح رئیسجمهوري، معاون اول رئیسجمهوري، رئیس مجلــس، وزیر امــور خارجه، معاون نخســتوزیر، فرســتادگان ویــژه رؤســای دولتها، رئیــس گروه دوســتی، رؤسای برخی از ســازمانهای بینالمللی و... هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.