ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور

Shargh - - سیاست -

ایســنا: معــاوناول رئیسجمهــور مصوبــه دولــت درباره ســند ملی راهبرد انرژی کشــور را به دســتگاههای اجرائی ابلاغ کرد. برایناســاس هیئت وزیران در جلسه ‪/1۳۹۶ 4/ ۲۸‬ به پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه کشــور و به استناد جزء (۲( بند )الف( ماده )1۲۰( قانون برنامه پنجساله ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1۳۹۵- تصویب کرد: کلیه دســتگاههای اجرائی موظفاند نسبت به انجــام تمهیدات لازم براي تحقق مفاد ســند ملی راهبرد انرژی کشور که تأییدشده به مهر دفتر هیئتدولت است، اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.