ترامپ با نابودی توافق هستهای با اروپا نیز دچار بحران میشود

Shargh - - سیاست -

ایســنا: «کارل بیلدت»، نخســتوزیر پیشــین سوئد، در روزنامه «واشنگتنپست» نوشت: اگرچه ترامپ با وجود شــواهدی قــوی مبنی بر پایبندی ایــران به توافق هســتهای، دنبال برهــمزدن این توافق بینالمللی اســت، باید بداند که در صورت چنین کاری، با اروپا نیز وارد چالش خواهد شــد. بیلدت با بررســی سیاســت دونالد ترامپ درباره ایران و توافق هســتهای، نوشت: اگر ترامپ توافق هســتهای را نابود کند، روابطش با اروپا نیز دچار بحران خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.