آمادگی کامل استان تهران برای برگزاری تنفیذ و تحلیف

Shargh - - سیاست -

ایسنا: سیدحســین هاشمی، اســتاندار تهران در حاشــیه پنجمین جلسه شــورای برنامهریزی و توســعه اســتان تهران با تأکید بر آمادگی کامل استان تهران برای برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ ریاستجمهوری، گفت: همه تمهیدات لازم برای هرچهبهتر برگزارشدن این مراسم در سطح استان تهران فراهم شده است تا شاهد مراسمی باشکوه و عظیم باشــیم؛ چراکه در این مراســم میهمانان زیادی نیز شرکت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.