پیشبینی هجمههای تازه علیه شورای نگهبان

Shargh - - سیاست -

آیتالله احمد جنتی:

قابل پیشبینی اســت که شــاهد هجمههای تــازه علیه شــورای نگهبان باشیم. دشــمنان میخواهند با تحریمها سپاه را محدود کنند، عمده نظر آنها همین است و همه ایــن کارها مقدمه این هدف اســت و هدف دیگر هم این است که قدرت رهبری را بگیرند.

)ایسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.