کنارگذاشتن برجام خدمت به آمریکاست

Shargh - - سیاست -

حشمتالله فلاحتپیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

آن دســته از افــرادی که معتقدند ایران بایــد برجام را کنار بگــذارد، بدانند این کار خدمت به آمریکاست، چون در این شرایط آمریکا بــه راحتی از انجام تعهــدات بینالمللیاش در برداشتن تحریمها سر باز میزند.

)ایسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.