اصلاحطلبان زیادی از صداوسیما شکایت کردند

Shargh - - سیاست -

عــزتالله ضرغامی: از طــرف چهرههای معروف اصلاحطلب شکایت زیادی از صداوسیما شده بود؛ البته اعتقادی به شــکایت ندارم، معتقدم کسی که حــرف دارد، حرفش را بزند، به جایی برنمیخورد. هرکسی کمی جناحی است، ببیند جناحش مشکل دارد به صداوسیما نقد میکند.

)ایسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.