ایران از روشهای منصفانه در کمک به حلبحرانهایمنطقهحمایتمیکند

Shargh - - سیاست -

ایســنا: حســین امیرعبداللهیــان، دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس و مدیــرکل بینالملــل مجلس شــورای اســلامی، با سیدحسن نصرالله، دبیــرکل حزبالله لبنــان، دیــدار و گفتوگو کرد. امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اســلامی ایران و متحدین از نقش برجســته حزبالله و مقاومت و شهدای مقاومت و مدافع حرم در کمک حیاتی به امنیت منطقه تجلیل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.