واکنش وکیل مطهری به سخنان وزیر کشور

Shargh - - سياست -

ایلنــا: مصطفــی ترکهمدانــی، وکیــل علی مطهــری، در واکنش به اظهارات وزیر کشــور در رابطه با پرونده علی مطهری در شیراز گفت: «وزیر کشور اعلام کرده که گزارش لازم را به دادگاه ارائه کرده و اگر آن گزارش را ارســال نمیکرد، پرونده پیگیــری نمیشــد. درحالیکه بعــد از حمله به آقای مطهری در شــیراز، دادستان شیراز پیگیر این موضوع بود و دســتور اکید داد نیــروی انتظامی، اداره کل اطلاعــات اســتان و حفاظت اطلاعات ســپاه پاســداران موضوع را پیگیری کنند». وکیل علی مطهــری افــزود: «از وزارت کشــور آقایان ذوالفقــاری و زرینکلاه از تهران اعــزام به محل شدند و در جلسهای با دادستان مسئله را پیگیری کردند. در نهایــت همه پیگیریهای دادســتانی منجر به این شد که چندین نفر دستگیر شوند». او افزود: «درحالیکه ما نیاز به گزارش وزارت کشور داشــتیم، متأســفانه این گزارش موجود نبود. اگر این گزارش را، چــه در دادگاه عمومی که پرونده در حال رســیدگی بود و چه در پرونده مربوط بــه آمران در اختیار داشتیم میتتوانست به ما کمک کنــد». ترکهمدانی تأکید کرد: «اگر گزارش وزارت کشــور بود، پرونــده حملــه به مطهــری تــا ایــن میزان دچار اطاله دادرســی نمیشد و ما میتوانستیم استدلالات بهتری داشته باشیم. به دلیل نداشتن این گــزارش، پرونده ما پرونــده ناقصی بود و بر اســاس اظهارات متهمان توانســتیم آمران را شناســایی کنیــم. تحقیقــات مقدماتــی پرونــده در دادســرای نظامی نیز بر اساس این اظهارات بود، نه گزارش وزارت کشور».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.