الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

ترافيک جادهاي: ترافیک ســنگین و خستهکننده پردیس ـ تهران جاده قدیــم و آزادراه، کلافهکننده و غیرقابل تحمل شده است. هفته گذشته و همچنین جمعه، 30 تیر، ســاعت 22 که از ایــن محور در راه بودیم، ازدحام خودروها باعث شد با تأخیر به تهران برسیم. سیدمحمود سیدین

بشــکههای یخ، آب شــد، یادش به خوشــی!

یادش به خیر زمانهــای قدیم، برخی مردم در برابر مغــازه خود بشــکه آب یخ هرچند کمتربهداشــتی میگذاشــتند تا مردم در هوای گرم تابستان بتوانند با نوشــیدن چکهای آب، لبی تر کنند. اما انگار در آتش تهران، همه یخها مانند مهربانیها آب شده است و تنها یاد و خاطرهای باقی مانده است.

علیاکبر فرقانی بیتوجهی به بازار شهرستانی: در بازار شهرستانی )میــدان امام حســین( خیابــان شــهید مرتجایی، سالهای گذشته با اجرای قانون، مردم حق نداشتند مقابل مغازهشــان کالا بگذارنــد. از کار دورهگردها و دستفروشان نیز جلوگیری میشد و مردم خوشنود بودنــد. اما حالا هرکی هرکی اســت و انبــار کالاها در پیــادهرو تا ثریــا بالا رفته و باقیمانــده پیادهرو را موتوسیکلتسواران برای ویراژدادن اجاره کردهاند.

فاطمه فرخیپور ميدان نامریــی! تابلویی در میدان شــهدا وجود دارد که نوازشگر چشمهای رهگذران است که روی آن نوشــته شــده: «میدان شــهدا»، اما هرکه هرچه ســعی میکند میدانی مشــاهده نمیکنــد. به نظر میرسد میدان شهدا برای مردم نامحرم نامرئی شده و فقط کارکنان شهرداری منطقه آن را میبینند!

عرفان از تهران کوچهای بدون آسفالت و جوی! کوچه ما واقع در شهرستان گرگان، خیابان شهدا، لاله ششم، بنبست یکم میخچهگران، آســفالت مناســب و سنگدال و جــوی آب ندارد. چرا تبعیض؟ از شــهرداری گرگان تقاضای رسیدگی داریم.

ب. کاشفی از گرگان بــه نظر مــن برداشــتن یــک صفــر و تعویض اســکناسها با هزینه هنگفت مشــکلی از اقتصاد و پول ملی ما حــل نمیکند. اگر چهار صفر را برداریم و آن را تومان بنامیم با کارکرد فعلی اسکناسها در زبان مردم سازگارتر است. اکنون هم در زبان روزمره، یک اسکناس صدهزارریالی را 10 تومان میخوانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.