ب انپاکمیرکازیآ نخارينبدون را غمؤتسسشهاهایشگمرجاوزنساپمانکر ودلهیید

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: بازار پول دیروز آماج خبرهای مختلف بود؛ از گام آخر بانک مرکزی در تعیین تکلیف مؤسســات بدون مجوز گرفته تا انجمــاد 6۰ درصد داراییهای بانکها. ماندن ولیاله ســیف در کابینه که دیروز از سوی خودش تأیید شد، خبر دیگری بود که سکاندار بازار پول را بیشازپیش مورد توجه قرار داد.

پایان اغتشاش در بازار پول

دیروز یــک گام بزرگ دیگر برداشــته شــد تا بانک مرکزی به رؤیــای قانونمندکردن بــازار پولی نزدیکتر شــود. براســاس ایــن گام، ســه مؤسســه غیرمجــاز تعیینتکلیف شدند و بارشــان بر دوش دو بانک و یک مؤسسه دارای مجوز افتاد.

در تفاهمنامــهای مدیریت داراییهــا و بدهیهای مؤسسههای «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت )آرمان)» که جزء مؤسسههای غیرمجاز بودند، بر عهده بانکهای «تجارت»، «آینده» و «مؤسسه اعتباری ملل» قرار گرفت کــه پس از هماهنگی با مرجع قضائی آغاز میشود.

براساس گفتههای ولیاله ســیف، مسئولیت تأمین هرگونه کسری متوجه مؤسسان و مدیران این مؤسسات غیرمجاز اســت و مرجع قضائی نیز نسبت به استیفای حقوق ذینفعان اقدام خواهد کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی که سکاندار انتظام بازار غیرمتشــکل پولی اســت، پرونده مؤسســه «البرز ایرانیان» در مرجع قضائی مطرح شده و قطعا براساس تصمیمــات قضائی و در صــورت نیاز، بانــک مرکزی آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارد.

آنگونــه که بانک مرکزی اعلام کــرده، با این اقدام تعیین تکلیف آخرین مؤسســات غیرمجاز به سرانجام رسیده است.

فریز 60درصدی در بانکها

سهشــنبه هفته جاری شــصتوهفتمین جلســه کمیته فرادســتگاهی رســیدگی به مطالبات غیرجاری بانکهــا با حضور رئیــس کل بانک مرکــزی، اعضای کمیتــه فرادســتگاهی، یوســفیانملا، نماینده مجلس شــورای اســلامی و مدیران عامل بانکها برگزار شــد. در این جلســه ولیاله ســیف، آمار داراییهای منجمد بانکهــا را که پیشتر ۴5 درصد اعلام کرده بود، بهروز کرد و از رســیدن آن به 6۰ درصد خبر داد: «دو مشکل ســاختاری بانکهــا نبود تعــادل «درآمــد- هزینه »و «دارایی – بدهی» اســت؛ اگرچه حلوفصل معضلات ایجادشده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب مؤسسات غیرمجاز، نزدیک است؛ اما مهمترین معضل نظام بانکی مشــکلات ســاختاری و بیتعادلی «درآمد – هزینه» و «دارایی – بدهی» است، اکنون بالغ بــر 6۰ درصد از داراییهای بانکهــا به دلیل مطالبات غیرجــاری منجمد و فاقد دسترســی اســت و بخش اعظمی از داراییها نیز به دلایلی مانند املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.»

صورتهای مالی حبابی

رئیس کل بانک مرکزی به صورتهای مالی بانکها هم اشــاره کرد که حبابی شــده اســت و یکی از دلایل ایجاد حباب در صورتهای مالی بانکها را بیتوجهی به نقدشوندگی وثایق عنوان کرد: «مدیران بانکی درباره اخذ وثایق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژهای داشته باشند؛ چراکه بیتوجهی به این اصل مهم نتیجهای جز ایجاد حباب در صورتهای مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از داراییهای موهومی را در ترازنامههای خویش محو کند .»

تعیینتکلیف 3 تعاونی غیرمجاز

رئیس شــورای پــول و اعتبار در بخــش دیگری از ســخنان خود از تعیین تکلیف سه تعاونی بدون مجوز خبــر داد و گفت: «خوشــبختانه بــا ورود جدی بانک مرکــزی و همکاری ســایر دســتگاهها ازجمله نیروی انتظامــی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه «مؤسســات غیرمجــاز» کــه از مشــکلات نظــام بانکــی بودهاند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک مؤسسه، دیگر شاهد نهاد پولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود .»

خلأ شرکتهای رتبهبندی

سالهاســت که از نبود شرکتهای اعتبارسنجی در روند اعطای تســهیلات گفته میشود. سیف هم دیروز به این نکته اشاره کرد و آن را یک خلأ دانست که نظام بانکی را میآزارد: «در دنیا شرکتهایی در زمینه جذب شرکتها و معرفی آنها به بانکها برای اخذ تسهیلات فعالیت میکنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانکها در اعطای تســهیلات به افراد و شرکتهایی با عملکرد خوشحســابی انجام میدهند؛ اما متأسفانه در کشور خلأ چنین شــرکتهایی احساس میشــود. در دنیا به دلیل ســاختار مناســب بانکها و فعالیت شرکتهای رتبهبندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است؛ چراکه در پروسه اعتباری، شرکتها و افراد از لحــاظ بهداشــت اعتباری به صورت دقیق بررســی میشوند .»

مبارزه با مطالبات معوق از نطفه

سیف با تأکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معــوق مبارزه کرد، گفت: «مدیــران عامل بانکها باید برای ایجاد ســاختار تسهیلاتدهی مســتحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شــورای اســلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشــتر درباره صــدور احکام ورشکســتگی بدهــکاران نظام بانکــی، زمینه سوءاســتفاده از اصل ورشکســتگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.»

صفی برای وام ازدواج نخواهیم داشت

رئیــس کل بانک مرکزی دیروز و در حاشــیه هیئت دولت خبر مهمی داد. چالش وام ازدواج سالهاســت که گریبان بانکها را گرفته است. روند طولانی دریافت وام، ازجمله انتقاداتی اســت که به بانکها در ۱۰ سال گذشــته وارد شده است؛ بااینحال ســیف دیروز اعلام کرد: بــا هماهنگی و همکاری بانکها قرار شــد که تا پایان شــهریور اصــلا صفی برای دریافــت وام ازدواج وجود نداشته باشد.

ظاهرا بانکها با این طرح ضربتی میخواهند صف طولانــی دریافت تســهیلات را از بین ببرنــد و به گفته ســیف اگر هم صفی باقی ماند معقول باشــد و در حد یک ماه طول بکشد.

او در تحلیــل ایــن موضــوع بــه تعــادل منابــع قرضالحسنه از یک ســو و تقاضای موجود برای آن از سوی دیگر اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.