ردپاي 2 شركت در ريزش بورس

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته، برخلاف آخرین روز معاملاتی چند هفتــه اخیر، بورس شــاهد افــت ۱۴۹.۹7واحدی شــاخص کل بود. در این افــت ۰.۱٨درصدی بازار ســهام، بازهم نمادها اصلاح قیمتی داشــتند اما نســبت به روز سهشــنبه وضعیت بهتری داشــته و رشــد اندکــی را تجربه کردند. گفتنی اســت که معاملات پتروشــیمی پردیس و فولاد خوزســتان، بیشــترین تأثیــر منفــی را بر شــاخص کل به ثبت رساندند.

در آخرین روز هفتــه جاری، ٨75 میلیون انواع ســهم و حق تقدم بــه ارزش بیش از ســههزارو ٨75 میلیارد ریال دادوســتد شــد و شاخص کل را با کاهش ۱۴۹.۹7واحدی به عدد ٨۱هزارو ۲65.۹ واحد رســاند. در این معاملات پتروشیمی پردیس، فولاد خوزســتان و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین تأثیر منفی را بر شــاخص بورس به ثبت رســاندند. علاوه بــر این شــاخص فرابورس نیز بــا افت ۲.۹ واحد، بــه عــدد ۹۳۰.۹واحدی رســید. در بورس تهران 65۴ میلیون ســهم و حق تقــدم به ارزش هزارو ۹٨7 میلیارد ریال مبادله شــد و «پرداخت» بیشترین بازدیدکننده را داشت. همچنین «کپارس» با ۴.۹۹ درصد، «غشهد» با ۴.۴۹ درصد و «غچین» با ۴.۹۳ درصد بیشــترین افزایــش قیمت را تجربه کردند. علاوه بر این «خموتــور» نیز با ۴.۹۹ درصد بیشترین افت قیمت را رقم زد. در این روز بیشترین صف خرید را «کمنگنز» و بیشــترین صف فروش را «سمازن» داشتند.

از ســوی دیگر، در بازار فرابــورس ۲۲۱ میلیون ورقه بهــادار به ارزش بیش از هزارو ٨٨٨ میلیارد ریال معامله شــد که بیش از هزارو ۳۲5 میلیارد ریــال آن به بــازار اوراق با درآمــد ثابت فرابورس اختصــاص داشــت. بــر ایــن اســاس نمادهای «زاگــرس»، «میدکو» و «مارون» تا ســطح حداکثر یکواحد تأثیر منفی بر شــاخص فرابورس داشتند. در مقابل نماد «شــاوان» تا حــدود ۱.5 واحد تأثیر مثبت بر شــاخص این بازار برجای گذاشت. در این معاملات شــاخص قیمت با افت ۴٨.7واحدی به عدد ۲6هزارو ۳۴6.7 واحد و شــاخص آزاد شناور با افت ۱٨٨.۴۲واحدی به عــدد ٨۹هزارو 67۹.۹ واحد رســیدند. در روز چهارشنبه، نماد معاملاتی گــروه کانیهــای غیرفلزی وضعیــت مطلوبی را داشــتند و تقریبــا تمامی نمادهای آن ســبز پوش بودند. خودروییها نیز وضعیت مطلوبی نداشتند، بیشترین کاهش قیمت را «خموتور» و بیشترین رشد قیمت را «خلنــت» تجربه کردند. اغلب نمادهای فلزات اساســی نیز با افت اندک و متعادل همراه شــدند و بیشترین رشــد این گروه از آن «فباهنر» با ۴.۳۴ درصد شد. علاوه بر این محصولات شیمیایی نیز با افت اکثر نمادها همراه شــد. در سوی دیگر بازار ســرمایه، قیمت جهانی طــلا کاهش یافت. ایــن افت در پی تقویــت ارزش دلار به وجود آمد. همچنین با توجه به اینکه ســرمایهگذاران ســعی کردند تا از افزایشهای اخیر قیمت طلا سود ببرند، قیمت هر اونس طلا در معاملات روز گذشــته به هزارو ۲67دلارو ۱7 ســنت کاهش یافت. در بازار آزاد تهــران نیز نــرخ دلار به ۳٨هــزارو ۲۰۰ ریال رســید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳هزارو 5۰۰ ریال افزایش به ۱۲میلیونو ۱۹۱ هزار ریال رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.