تکنیکِ تَقه

Shargh - - اقتصاد -

...چندبــار خواندنش هم حاصلــی جز حیرتِ بیشتر ندارد. در پیشــانی مقدمه «وداع با اسلحه» دریابنــدری جملاتــی از کتــاب نقل میشــود که بیشــباهت به اوضاع اخیر نیست: «و اکنون مدتی گذشته بود و چیزهایی که پرافتخار بودند، افتخاری نداشــتند... کلمههای بســیاری بود کــه آدم دیگر طاقت شنیدنشان را نداشت .»...

شکی نیست که نامِ نجف دریابندری -بهعنوان روشــنفکر، مترجــم، منتقــد و فرهیختــهای که تنهــا آوردن عناویــن آثــارش از مقالــه و ترجمه و نقد فهرســت مطولی خواهد شــد- در شــمار گنجینههای فرهنگی این مملکت بهثبت رســیده اســت اما در قالب و رده «میراث خوراک» چندان به مذاق خوش نمیآید، گیرم در میان این فهرست دورودراز، «کتاب مســتطاب آشپزی» هم باشد که در ذوق و قریحــه و انتقال لذت شــخصی تا بیان و زبــان خــاص آن در نســبت با نظایــرش یگانه اســت. بــرای تجلیــل از نجف دریابنــدری دلایل بســیار دیگری هســت که پیش از شناسایی اهالی تازهرســیده میراث فرهنگی خودْ در فرهنگ ما به ثبت رسیدهاند. برخی از مدیران و صاحبمنصبانِ فرهنگی چنان شــوق خدمت دارند که مناســک نزدشان از اصل قضیه پیشی میگیرد. محمد قائد در مقالهای، کلیشــهای را در توصیــف کردارهای فرهنگــی و شــتابهای خیرخواهانــه بیحاصل مطــرح میکند که در وصف حالِ این خبر ســختْ بــهکار میآید. اینکــه برای بازکــردن در قوطی، یا یــک پیچ، گاه به آن تقهای میزنیم و باز میشــود اما ایــن ضربه اگر از حد بیرون شــود، نهتنها دری باز نمیشــود بلکــه تبدیل به گرهی کــور خواهد شــد. ثبت نام مفاخر فرهنگی در عناوین و ردههای عجیبوغریــب ســازمانی از «میــراث خــوراک» و «حامــلان ناملمــوس» و از ایندســت حکایت آن تقهای اســت کــه دری باز نمیکند، و درســت مانند چسباندنِ کاشــیهای ماندگار بر سردر خانه فرهیختگان کــه در بَرآورد اولیــه «چهارصد هزار تومــان» آب میخورد و در ابتــکاری به «صد هزار تومان» تخفیــف یافت،کارکردی نــدارد، هیچ. این کاشیها که بناســت اهل فرهنگ را نشاندار کند، بیشــتر حکمِ بازنشستگی نویســندگانی را دارد که هنــوز در فکر روزنی برای تنفساند و چشــمبهراهِ مجوز آثار خود نشستهاند. بنبستِ سرو و خانهای که بنا بود موزه شــعر شــود و از ســال هشتادودو در میــراث فرهنگــی به ثبت رســید و خبری از آن بازنیامــد، نمونه دیگری اســت از تقهای محکم بر در خانهای در انتهای کوچهای بنبست، که بهقول صاحبخانــهاش، محمدعلی ســپانلو، همین در انتهای بنبســتبودنش خودْ حکایتی است... یاد محمدعلی ســپانلو، شــاعر ملی ما بهخیر و سایه نجف دریابندری، فرهیخته حاضر مستدام و پُردوام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.