راهاندازی سامانه ثبت قراردادها از هفته آینده

Shargh - - اقتصاد -

مهر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راهانــدازی ســامانه ثبت قراردادهــا در هفته آینده خبر داد.

احمد مشــیریان، معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشســت خبری کنفرانس امنیت شــغلی و امنیت سرمایهگذاری جدید اظهار کرد: در اغلب کشــورها قراردادهای موقــت وجود دارد که ســقف ایــن قراردادها در کشــورهای مختلف بین دو تا ۱۰ ســال است؛ اما در برخی کشــورها مانند ایران سقف قراردادهای موقت نامحدود است که باید به یک الگوی مدون برسیم تا امنیت شغلی برقرار شود.

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بــا بیــان اینکــه امنیت شــغلی در کنــار امنیت ســرمایهگذاری و تولید باید به یــک نقطه تعادل برســد، دربــاره قراردادهــای ســفیدامضا اظهار کرد: دســتورالعملهایی در این حــوزه داریم که بــه مراجع حــل اختلاف ایــن فضــا را میدهد؛ درصورتیکــه قرارداد ســفیدامضا محرز شــود، رسیدگی و رأی صادر میشود.

مشــیریان بــا اشــاره بــه راهاندازی ســامانه جامع روابط کار، ادامه داد: ذیل این ســامانه ۳۲ نرمافزار تحت پوشــش قرار میگیــرد که یکی از ایــن نرمافزارها، مربوط به ثبــت قراردادهای کار اســت. بهاینترتیب تعداد قراردادها بعد از اینکه چنــد درصــد دائم یا موقت هســتند، مشــخص میشود. همچنین از طریق این سامانه امکان ثبت دادخواســت و شکایات مربوط به قراردادهای کار ثبت میشود.

معــاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با اشاره به تعداد حوادث کار در سال گذشته عنوان کرد: در ســال ۱۳۹٥ به ازای هر صد هزار نفر، ٨۴ نفر حادثه داشتیم که نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است. مشیریان در ادامه گفت: لایحه اصلاح قانون کار بازگشت داده شده است و پیگیر هستیم تا این لایحه با حضور شرکای اجتماعی بررسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.