٩٤ درصد از دادخواستهای ورشکستگی مردود اعلام شد

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا: دبیر ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به این موضوع که در یک بازه زمانی ششماهه، ۹۴ درصد از دادخواستهای ورشکســتگی، مــردود اعلام شــدهاند، گفت: با هماهنگــی مرجع قضائــی بخشنامهای برای همه قضــات و بخشهــای مختلف دســتگاه قضائــی بــرای توقف صــدور چنیــن احکامی صادر شــده اســت. درعینحال کــه باید صدور این قبیــل احکام بــا هماهنگی بانــک مرکزی و نیز ســایر مراجع خــاص انجام شــود. کاظم پالیزدار دربــاره صدور حکم ورشکســتگی قبل از تاریخ اخذ تســهیلات برای بدهــکاران بانکی و مشــکلات ایجادشــده به تبع این احکام برای شــبکه بانکی، عنوان کرد: با نگاهی به ســوابق و تاریخ احکام صادرشــده در زمینه ورشکستگی میتــوان به برآوردی نســبی دراینباره دســت یافــت. درصورتیکه آمــار را از ابتدای تصویب قانــون تجارت تاکنون بررســی کنیم، مشــاهده خواهیم کرد که در دو یا ســه سال اخیر، احکام ورشکستگی بیشــتری نســبت به گذشته صادر شــده اســت. دلیل این امر، مقاومت بدهکاران بانکی در برابر تلاش کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری و شــبکه بانکی برای وصول مطالبات با سوءاستفاده از خلأها و نقاط ضعف قانون تجارت اســت تــا با ایــن روش بتوانند از پرداخت دِین خود، شانه خالی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.