رونمایی از سامانه دریافت شکایات فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: رئیــس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصــادی و اداری مجلــس از ســامانه دریافت شــکایات فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی رونمایــی کــرد. ســامانه الکترونیکــی دریافت و پاسخگویی به شکایات فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصــادی و اداری مجلس شــورای اســلامی به منظور سهولت در ثبت، پیگیری و بررسی شکایات مردمی به دســت امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.