حجتی به جهانگیری نامه نوشت

Shargh - - اقتصاد -

مهر: وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، درخواســت کرد: دستگاههای اجرائی اعم از لشــکری و کشوری، چای مصرفی خــود را از کارخانجات تولیدکننــده داخلی تأمین کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.