افزایش ستارههای کیفی محصولات ایرانخودرو

Shargh - - اقتصاد -

افزایــش کیفیت محصــولات تولیــدی از طریق بهبود مســتمر در فرایندها و زنجیــره تأمین و تولید، رکن اصلــی فعالیت در ایرانخودرو به شــمار میرود. بهویژه در سالهای اخیر با عبور از موضوع تیراژ تولید و دســتیابی به ســطح تولید یکنواخت و اقتصــادی، ارتقای کیفیت و توســعه محصولات از محورهای اصلی فعالیتهای ایرانخودرو بوده است.

مقولــه کیفیت در همه فرایندها از تأمیــن و تولید تا خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایرانخودرو سرفصل فعالیتها قرار گرفته و نتایج ارزیابیهایی که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر میشود، نیز مؤید این امر است.

در روش جدید ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل که از دیماه سال 1394 با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و از سوی شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد به اجرا گذاشته شــده، دیدگاهها و نظرات مشتریان با شاخصهای سختگیرانهای به کار گرفته میشود.

در ایــن روش خودروهــا در دو مرحلــه اســتاتیک و دینامیک مورد ارزیابی قرار میگیرند. در مرحله اســتاتیک، خــودرو از نظر پارامترهای ظاهری، درز و فواصل بدنه، همســطحی قطعات و رنگ مورد ارزشیابی قــرار میگیرد و در مرحله دینامیک، عملکرد کلی سیســتمهای خودرو مانند عملکــرد موتور، تعلیق و ترمز، فرمان، سیســتمهای الکترونیکی خودرو و... مورد ارزشــیابی قرار میگیرند. در این روش، تمرکز اصلی بر ایرادات ایمنی و عملکردی خودروها با محور قراردادن نظرات مشتریان است به نحوی که در صورت بروز ایرادات ایمنی یا عملکردی بارز، خط تولید خودروســاز متوقف میشــود و از تحویل این خودروها به مشتری جلوگیری به عمل میآید.

در صورت بروز ایــرادات مهم و عملکردی، ایــرادات با نمره و وزن بالایــی در ارزیابیها لحاظ میشــود. نمرات نهایی و ســطح کیفی هر خودرو با نشــان ستاره در گزارشهای شــرکت بازرسی لحاظ میشود. روش نوین ارزیابی شــرکت بازرسی مطابق با اســتانداردها و رویههای جهانی است.

افزایش ستاره در محصولات ایرانخودرو

اجرای پروژههای ارتقای کیفیت در بخشهای مختلف ایرانخودرو، در چندمــاه اخیر به ثمر نشســته و منجر به افزایش ســتارههای کیفی محصولات ایرانخودرو شده است.

تندر 90 و محصول رانا در سال گذشته سه ستاره کیفیت را به دست آوردهانــد. محصول پرطرفدار و جوانپســند ایرانخودرو یعنی پژو 206 هاچبک در مهرماه ســال گذشته دو ستاره کیفیت داشت که توانست در آبانماه این ســال تعداد ســتارههای خود را به سه ستاره افزایش دهد. 206 صندوقدار نیز در شهریورماه 95 توانست تعداد ستارههای خود را از دو به سه ستاره ارتقا دهد.

همچنین وانت تندر ایرانخودرو در ســال گذشته با کسب سه ستاره کیفیت توانســت صدرنشین جدول سطوح کیفی وانتهای تولید داخل شود. دنا نیز از دیگر محصولات ایرانخودرو در سال 95 دوستاره شد. تندر اتوماتیک ایرانخودرو هم به جمع چهارستارهها پیوست. در اردیبهشــتماه ســالجاری گزارش منتشرشــده از سوی شرکت بازرســی و اســتاندارد ایرانمبیــن افزایــش ســتارههای تندراتوماتیک ایرانخودرو بود. در این گزارش تندراتوماتیک ایرانخودرو از سطح کیفی سهستاره به چهارســتاره ارتقا یافته است. همچنین در همین ماه، گروه صنعتی ایرانخودرو در ارزشــیابی شــرکت رنو، موسوم به آدیت جامع 00611 در بین کارخانههای تولیدکننده محصولات رنو در منطقه، موفق به کسب نشان برتر و درخشان سبز شد. این موضوع نشاندهنده اهتمام ایرانخودرو در کسب بالاترین عناوین از سوی سازمانهای ارزیابیکننده اســت. دراینمیان شــرکت ایرانخودرو با ارائه طرح فیس لیفت تندر، موســوم به تندرپلاس، رویکردی مســتمر و همهجانبهای را در استمرار مسیر ارتقای کیفیت محصولات رنو تولیدی خود در پیش گرفته است.

سورن 2ستاره شد

در فروردینماه ســالجاری ســمند ســورن ایرانخودرو توانست از یکســتاره عبور کرده و دوســتاره کیفیت را از آنِ خود کند. در سال 96 پروژههای بهبود کیفی در ایرانخودرو درحال بهبارنشســتن اســت و در دو ماه ابتدایی امسال محصولات ایرانخودرو توانستند دو ستاره به سبد ستارههای کیفیت خود بیفزایند.

سوزوکی گراند ویتارا 4ستاره شد

ایرانخودرو خراسان از سایتهای تولیدی گروه صنعتی ایرانخودرو محسوب میشود. این سایت که تولید محصولات سوزوکی گراندویتارا، هایمــا و 405 را برعهــده دارد، برنامههای متنــوع و پروژههای کیفی متعددی را برای بهبود محصول به اجرا گذاشته است.

در دیماه ســال گذشــته محصول ســوزوکی گراندویتارا توانست از ســطح سهستاره به چهارســتاره کیفی ارتقا یابد. این خودرو توانست با اجرای برنامههای بهبود متعدد در فرایند تولید جایگاه کیفی خود را در میان محصولات همکلاس ارتقا دهد. پیگیری مســتمر ایرادات مرتبط با قطعات و مجموعهها از سازندگان، برنامهریزی و اجرای مستمر ممیزی مطابق با الزامات تعریف شــده و پیگیری اقدامــات اصلاحی ازجمله دلایل ارتقای کیفی محصولات ایرانخودرو خراسان بوده است.

پایــش وضعیت آلایندگــی و تطابق تولید محصــولات با همکاری سازمان ملی استاندارد و ســازمان حفاظت از محیط زیست، بازنگری و تثبیت ابزارهای سیستم تولید و کیفیت در سالنهای بدنه، رنگ و مونتاژ شــامل آموزش به کارکنان، بازنگری و بهروزآوری ابزارهای سیســتم و همــکاری در طرحریزی فرایندهای کیفی مربوط به پروژه ERP/SAP از دیگر اقدامات انجامشده در واحد کیفیت سایت خراسان است.

نقشهراه کیفی ایرانخودرو

براساس نقشهراه ترسیمشــده برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیــدی ایرانخــودرو، همــه محصولات ایــن شــرکت دارای برنامه مشخصی برای کسب ستارههای کیفی هستند.

همانطــور که اشــاره شــد، پروژههای بهبــود کیفیــت در زنجیره تولیــد ایرانخــودرو از تأمین تا خدمات پس از فروش به اجرا گذاشــته شــده اســت، نتایج ارزیابیها نیز حکایت از بهبــود در آن دارد. تمامی محصولات ایرانخودرو در ســال گذشته در شــاخص IQS (تعداد ایراد اعلامشده از سوی مشتریان در صد دســتگاه خودروی تحویلشده( نیز بهبود هشــت تا 26درصــدی را تجربه کردند. همچنین در ســه حوزه محصــول، فروش و خدمات پس از فروش علاوه بر حفظ ســطح کیفی از ســال 94، افزایش دودرصدی در میزان رضایت از کیفیت محصولات و افزایــش پنجدرصدی بهبود در حوزه فروش و خدمات پس از فروش حاصل شده است.

کســب نتایج و ارتقای ســطح کیفــی محصولات مرهــون اقدامات مشــترک و نظامیافته تمامی واحدهای ســازمانی ایرانخودرو اســت. واحدهــای زنجیره ارزش گــروه صنعتی ایرانخــودرو از حوزه تأمین تا خدمــات پس از فروش به طور یکپارچــه و هماهنگ، پروژههای بهبود کیفیت را در راستای کیفیسازی محصولات و ارتقای سطح رضایتمندی مشــتریان، با تمرکز بر نظر مشــتریان در ســرلوحه اقدامــات خود قرار دادهاند.

برنامههای سال 96 برای افزایش ستارههای کیفی

ارتقای کیفیت در همــه بخشهای زنجیره ارزش تولید ایرانخودرو در اولویت قرار دارد. برای ســال 96 نیــز برنامههای متنوعی پیشبینی شــده که با اجرای آن ســتارههای کیفیت محصــولات افزایش خواهد یافت. ارتقای ســطح کیفی محصولات تولیدی، سیســتمها، پروژههای انواع موتور و پروژههای زیرســاختاری ازجمله برنامههای ســال جاری است.

اجرای سیســتمهای تولیــد و کیفیت در تمامــی فرایندها با رویکرد اثربخشــی شــامل مدیریت دیداری، ماتریس تضمین کیفیت و جلسات مدیریت بر نتایج کیفی نیز از دیگر اولویتهای ترسیمشــده برای تحقق در سال جاری است.

مهار نوســانات کیفی در شاخص کیفیت، کاهش ایرادات موتوری از نظر مشــتریان، کاهش شکایت رنگ با منشــأ فرایند، بهبود کیفیت دوام قطعات بر مبنای شــاخصهای CSI دوام و C100 شــشماهه از دیگر پروژههای تدوینشده است.

بهبــود کیفیت قطعــات و مجموعههــای خاص ماننــد گیربکس، صندلــی، چراغها، سیســتم تعلیــق و جلوبندی، کاهــش هزینههای کیفی خدمات پس از فروش مرتبط با قطعه و انتقال آن به ســازندگان قطعات، اجرای سیســتم کنتــرل ‪Tower Control‬ ، بازنگری انبار داغی قطعات و تبدیل به آزمایشــگاه برای قطعات خاص، بازنگری استاندارد آدیت محصول بر مبنای نظرات مشتریان و استقرار فرایند آدیت یا میزان فرسودگی خودرو بعد از مدت مشــخص نیز در برنامههای بهبود برای سال 96 تبیین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.