«تسلا 3» آمد

Shargh - - اقتصاد - احمد فرهادی

مدتهــا بود کــه خودروســازان معتبــر جهان، آرزوی پیشفروشهــای چندین هزار دســتگاهی را فراموش کرده بودند؛ اما شــرکت خودروســازی تسلا با عرضه خودروی جدید خود به نام «تســلا3»، تمام این معــادلات را بههم ریخت. عدهای کــردار «الون ماسک» مدیرعامل آیندهنگر شرکت خودروسازی تسلا را با «استیو جابز»، مدیرعامل هوشمند دنیای کامپیوتر، مقایسه میکنند؛ البته مقایســهای که وجوه مشترک زیادی دارد. همه، صفهای طویل فروشگاهها را برای خرید گوشی و تبلت اپل به یاد دارند. حال همین اتفاق در دنیای خودرو و با معرفی خودروی «تســلا 3» رخ داده اســت. به نوعی که با عرضه ایــن خودرو، خود مسئولان شرکت تســلا هم گمان نمیکردند با چنین استقبالی روبهرو شوند. آنها با دیدن صفهای ثبتنام طویل، غافلگیر شــده بودند. به همیــن دلیل در نظر گرفتند هدایایی برای مردمی که در صف، انتظار کشیده بودند، در نظر بگیرند. این هدایا از هدیه کوچکی مثل مدل کوچک تســلا 3 شــروع میشــد و برای کسانی که بیشتر وقتشان تلف شــده بود، هدایای بیشتری در نظر گرفته شــده بود. «تســلا 3» یک خودروی تمام الکتریکی چهار در، سدان کامپکت است که بهوسیله تسلا موتورز طراحی و ساخته شده است. این خودرو برای اولین بار در 12 فروردین سال 1395 معرفی شد. جذابیت آن چنان بود که تا 30 فروردین ســال 1396، 400 هزار نفر برای خرید آن ثبتنام کردند. طبق گفته مسئولان شرکت تســلا، این خودروی تمام الکتریکی دامنه پیماشــی حداقل برابر با 350 کیلومتری داشته و پنج نفر قادرند بهراحتی در آن بنشــینند. این خودرو دارای هــر دو صندوق جلو و عقب بوده و همینطور قادر به شتابگیری 0-100 کیلومتر بر ساعت در کمتر از شش ثانیه است. ماسک، مدیرعامل تسلا، در مراسم معرفی اعلام کرد شروع قیمت این خودرو از 35 هزار دلار خواهد بود. مشخصات تســلا 3: این خودرو در مدل پایه و استاندارد شامل این مشخصات است:

• حداقل دامنه پیماش با هر بار شارژ باطری 350 کیلومتر • امکان شارژ فوق سریع • سختافزار هدایت خودکار و ویژگی ایمنی فعال • محور عقب محرک • شــتابگیری 0-100 کیلومتر بر ساعت در کمتر از شش ثانیه • صندوق جلو و عقب • نمایشگر تککنسول وسط قراردادهشده 15اینچی السیدی در حالت افقی

• فرمــان و ادوات کنترل متمایزی که تداعیکننده سفینه فضایی خواهد بود.

• شیشــه یکتکه عقب خودرو امتداد داده شده تا سقف

• سازگاری الکتریکی با جریان و ولتاژهای متفاوت جهانی در «تسلا 3» به ویژگیهای رانندگی خودکار و ایمنی و راحتی توجه خاصی شده است. از نقطه نظر ظاهری، چیز جالب در «تسلا 3» سقف تمام شیشهای بزرگ آن اســت. هم در صنــدوق جلو و هم صندوق عقب تســلا 3 میتوان لوازم سفر را جای داد. درواقع ظرفیت صندوقهای تسلا، بیشتر از همه خودروهای دیگر با اندازه بدنه مشــابه اســت. طوری که به گفته ماســک، خریداران این خودرو حتــی میتوانند تخته موجسواری خود را هم در داخل خودرو جای بدهند. نکته بسیار مهم در خودروی تسلا3، باتری این خودرو اســت. دلیل اصلی گرانبودن خودروهای الکتریکی نسبت به بنزینسوز، این اســت که باتری خودروهای برقی خیلی گران اســت و حدود یکسوم کل قیمت خودرو؛ اما تحولی کــه در زمینه باتری خودرو انجام شد، هزینه باتری به ازای هر کیلووات ساعت ظرفیت، 65 درصد کاهش پیدا کرده اســت. تســلا با استفاده از باطریهای جدید، توانســته قیمت خودروهایش را کاهــش دهد و انقلابی در آینده دنیای خودروســازی الکتریکــی به وجود آورد. مســئولان شــرکت تســلا میگویند تــا چند ســال آینده خودرویــی را معرفی خواهند کرد که قادر خواهد بود با هر بار شارژ باتری، 500 کیلومتر مسیر طی کند. پیشرفتهای خیرهکننده تســلا، تنها محدود به موفقیتهای این شــرکت در عرصه تکنولوژیکی نیســت. این روزها از حیث برند و ارزش سهام تســلا موقعیت بینظیری دارد. مطابق بــا آخرین گزارش موجود بازارهای مالی بازار ســهام در فروردین ســال 1396 گروه خودروســازی تســلا با پیشــیگرفتن از شــرکت جنرالموتورز، ارزشمندترین شرکت خودروســازی در بازار بورس سهام در آمریکا شــد. بهطوری که ارزش کل ســهام تســلا به رکورد 52میلیاردو ۷00 میلیون دلار رســید و از ارزش سهام 49میلیاردو 600 میلیــون دلاری جنرال موتورز، بالاتر رفــت. علت این رشــد ســهام، افزایــش محبوبیت خودروهای الکتریکــی، بهبود عمــر باتریهای آنها و تقاضــا برای خریــد این نوع خودروها بوده اســت. اتفاقــی را که امروزه با عرضه «تســلا 3» در صنعت خودروســازی رخ داده، میتوان با اختراع موتورهای درونســوز در این صنعت مقایسه کرد؛ همانطور که آن اختراع انقلابی در صنعت خــودرو ایجاد کرد، به نظر میرســد تســلا هم نویدبخش انقلابی جدید در صنعت خودروسازی باشد؛ انقلابی به نام خداحافظی با سوختهای فسیلی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.