موافقت مشروط دادستانی با رفع فیلتر یوتیوب

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

وبســایت یوتیوب در کشــور فیلتر است و کاربــران ایرانی برای دسترســی بــه محتویات این وبســایت، یا بایــد از روشهــای غیرمتعارفی نظیر استفاده از آنچه «فیلترشکن» خوانده میشود، استفاده کنند یــا دنبال این محتویات در وبســایتها و منابع دیگر باشــند؛ اما گویا برخی اخبار حاکی از آن اســت که به شکل موردی، امکان دسترسی به این وبسایت وجود خواهد داشت. این موضوع را مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه اینستاگرام خود مطرح کرده اســت. آذریجهرمی از اعلام شرایط رفع فیلتر یوتیوب و بلاگاســپات در دانشگاهها با نظر دادستان کل کشــور خبر داده اســت. او با اشــاره بــه پیگیری برای رفع فیلتر دو ســرویس اینترنتی بــرای کاربران دانشــگاهی، نوشــت: «امــروز پــس از پیگیریهای انجامشــده درباره رفع فیلتر یوتیوب و بلاگاسپات در دانشگاهها، با نظر مساعد دادستان محترم کل کشور، شرایط رفع فیلتر این سرویسها در دانشگاههای کشور در نامهای به ما اعلام شــد». او در ادامه مینویســد: «تــلاش میکنیم برای پیادهســازی شــرایط اعلامی، تسریع به عمل آید. جا دارد از حجتالاسلام منتظری بابت پاسخ مثبت به این درخواست تشکر کنم».البته پیشتر آذریجهرمی از رایزنی با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر دو ســرویس بلاگاسپات و یوتیوب در راستای درخواســتهای مجموعه دانشگاهی سخن گفته بود و زمان آن را بــه تصمیم کارگروه فیلترینگ موکول کــرده بود. او در مراســم بهرهبرداری نســل سوم شــبکه علمی کشور گفته بود: «با دادستانی کل کشــور مذاکراتی جدی انجام دادهایم که دو سرویس بلاگاسپات و یوتیوب در دانشگاهها رفع فیلتر شود و در اختیار دانشجویان و اســتادان قرار گیرد». به گفته او، نماینــدگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه فیلترینگ بهشدت موضوع را پیگیری میکنند و مطالب برای ارائه این درخواست آماده شده است. او همچنین درباره شــرایط رفع فیلتر این سرویسها بیان کرده بود: «موضع دادســتانی این است که اگر ما بهعنوان مجری بتوانیم نظــام کنترل خطوط قرمز را پیادهســازی کرده و در کنار هم قرار دهیم، مخالفتی با این مسئله نخواهند داشت. با توجه به اینکه برخی از این ســایتها بــه صورت رمزی هســتند و قابلیت فیلترینگ هوشمند ندارند، این کار شاید در قالب مذاکره با ســرویسدهنده یا اســتفاده از راهکارهای دیگری انجام شود». درحالحاضر، یوتیوب در کشورهای چین، مراکش، تایلند، ترکیه، پاکستان، لیبی، برزیل و امارات متحده عربی فیلتر است. در امارات این محدودیتها بــه دلیل نقض مذهب، آداب و رســوم امارات انجام شده است. همچنین در شــش ژانویه 200۷، سه روز پس از انتشــار فیلمی از مجری شناختهشده برزیلی، دنیلا ســیکاریلی )نامزد ســابق رونالدو، فوتبالیست برزیلــی(، یوتیــوب در برزیل فیلتر شــد. در تاریخ 23 فوریــه 200۸ نیز یوتیوب در پاکســتان به دلیل توهین بــه دین اســلام، برای مثــال نمایــش کاریکاتورهای پیامبر اســلام در دانمارک مسدود شد؛ اما پس از سه روز در تاریــخ 26 فوریه 200۸ در پاکســتان رفع فیلتر شــد. سپس در ماه مه 2010، پس از قرعهکشی در روز محمد، دوباره یوتیوب در پاکستان فیلتر شد. دسترسی ترکیه به یوتیوب بین ســالهای 200۸ و 2010 پس از جنجال بر ســر فیلمی توهینآمیز نسبت به مصطفی کمال آتاتورک مسدود شد. سرانجام یوتیوب در ترکیه در نوامبر 2010 رفع فیلتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.