طیبنیا برنده جایزه بنیانگذار سنگاپور نوین شد

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

وزارت امور خارجه سنگاپور اعلام کرده اســت علی طیبنیــا برنده جایزه ســنگاپور نوین شده اســت. وزارت خارجه سنگاپور در نامهای به سفارت ایران در این کشور اعلام کرد، علی طیبنیا برنده جایــزه «لی کوان یو» (بنیانگذار ســنگاپور نوین( شده اســت. این جایزه از ســال 1991 و به نام «لی کوان یو» به دولتمردان و شــخصیتهای ممتاز سیاســی و اقتصادی در سراسر جهان اهدا شــده اســت. اکنون نیز، تصمیم بر این بوده است کــه این جایزه به وزیر اقتصاد ایران اهدا شــود، از این رو از وی دعوت شــده تا 10 شــهریورماه برای دریافت جایزه و شــرکت در یک دوره فلوشیپ به سنگاپور سفر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.