آزادی ۲ متهم پرونده ثامنالحجج

Shargh - - اقتصاد -

تسنیم:

محســن افتخاری سرپرســت دادگاههای کیفری یک استان تهران میگوید، از سه متهم پرونده شــرکت تعاونی اعتبــار ثامنالحجج، دو نفــر با قرار وثیقه آزاد شــدند و یک نفر همچنان در بازداشت به سر میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.