بورس تهران شنبه تعطیل است

Shargh - - اقتصاد -

روابطعمومی:

در پی اعلام رسمی تعطیلی شنبه آینــده )14 مردادماه( به مناســبت برگزاری مراســم تحلیف ریاستجمهوری، بورسها در این روز فعالیتی نخواهند داشت و تعطیل هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.