رویکرد سیاسی امام رضا)ع( در قبول ولایتعهدی مأمون

Shargh - - پژواک - علیاکبر یاریالقار

هدف نهایی تمــام ائمه حفظ و اعتلای اســلام و وفــاق و اتفاق بر کلمه طیبــه «لا اله الاالله» بوده اســت. در این میانه، شــیوه مبارزه با استکبار از نوع شرایط ثانوی و معطوف به وقایع اتفاقیه بوده است. طبــق فرمایش امــام صادق)ع( عامــل بیبصیرت مانند سائر بیطریقت است که مسیر را نمیشناسد. مانند کسی که در بیابانی بینشان گم شده و هدفش مشــخص نیست، هرچه ســریعتر برود از مقصدش دورتر خواهد شد.

ائمه بزرگوار با تشخیص درست و بهموقع مطابق شــرایط زمان حرکت و اقدام کردهانــد. کمااینکه در حدیث آمده است که «ان الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا». امام حســن)ع( و امام حسین)ع( هر دو اماماند؛ چه قیام کنند چه قعود.

خلاف تصور عموم که روش ائمه را اقدام نظامی و قیام به ســیف میداند و استناد میکند در مواردی کــه ائمه به این مهــم نپرداختهاند، بــه لحاظ نبود یاران رزمی بوده اســت، اسلام رویکردی چندوجهی و فرهنگی، اقتصادی، نظامی و... داشته است. یعنی اگر ائمه یاران فراوانی هم داشــتند، باز هم اینگونه نبود که همه قیام به سیف کنند بلکه روش صادقین )علیهماالسلام( اقدامی فرهنگی بوده و همینطور ســایر ائمه حتی پیامبر با داشــتن حکومت و نیروی فراوان به ســایر ادیان بــا دیده احترام نگریســته و رواداری مذهبی فراوانی داشتهاند.

از غیرمســلمانان هدیه گرفته و هدیه میدادند و مکاتبات و مناســبات فراوانی حتی با یهود که بسیار حضرت را آزار داده بودند، داشتند. امام علی)ع( نیز در نامهای به مالک اشتر میفرمایند با مردم مهربان باش زیرا آنها دو گونهانــد؛ یا با تو همکیشاند یا در خلقت با تو برابر)نامه 5٣) .

در جــواز همکاری بــا حکومت جــور، نظریات متفاوتــی از مراجــع تقلید آمده اســت. گرچه غالبا آن را نهــی کردهاند ولــی اســتثنائاتی دارد و موارد جــوازی نیز هســت. از جمله اینکه خطــر جانی یا مالی برای انسان داشــته باشد یا اینکه به مصلحت اســلام لطمه نزند و... در برخی موارد که همکاری با حکومت جور باعث تقویت و اعتلای اســلام شود، نهتنها کراهتی ندارد بلکه سفارش نیز شده است. در بسیاری از موارد بوده است که همکاری با حکومت جور باعث تقویت اســلام شده است. مورد استنادی آن نیــز همــکاری یوســف پیامبر با فرعــون مصر و حضور امام رضا)ع( در حکومت مأمون بوده است. قول، فعل و تقریر امام فارغ از فتوای مراجع در رد یا قبول همکاری با حکومت جور، برای ما و البته خود مراجع نیز حجت اســت. گرچه ظاهرا امام رضا)ع( مجبــور به ولایتعهدی شــدند ولی یوســف پیامبر خود داوطلبانه اقدام به معاضدت کردند زیرا در آن تحقق حق بود که عین صواب است. مسئولان نظام جمهوری اسلامی نیز به این مسئله عنایت دارند که همیشــه مبارزه با اســتکبار تنها تجویز نیست بلکه میتوان حتی در دســتگاه طاغوت اقدام فرهنگی و دینی کرد.

شاید یکی از دلایل دعوت مأمون این بود که گمان میکــرد امام تنها از فقه تشــیع که میراث اجدادش بوده باخبر اســت و احاطهای بر ســایر ادیان ندارد. میخواســت امام را از این طریــق منفعل و علم آن حضــرت را نه لدنی بلکه اکتســابی قلمداد کند. در مناظراتی که مأمون با حضور علمای نصرانی و سایر ادیان با امــام رضا)ع( ترتیب داده بــود، امام با هر ملت و مسلکی مطابق اعتقادات خودشان احتجاج و آنهــا را مغلوب و معترف میکــرد. این اقدام امام نوعــی فراگرایی علمی بــود و به این وســیله امام تهدید مأمون را تبدیل به فرصتی براي معرفی اسلام به ســایر ادیان نیز کرد و مســلما آنها در بازگشت به ســرزمین هایشــان مبلغ و منادی تفوق علمی امام رضا)ع( و در ســطح بالاتر اســلام بودند و این یکی از حکمتهایی اســت که جز در ســایه قبول ولایت عهدی میسر نبود.

موارد دیگر نیز اینکه صدای امام در شــهرها و در بین مؤمنین پخش میشــد و همگان میتوانســتند از آن بهــره ببرند زیرا ائمــه دیگر نیز اغلب در حصر بوده و اجــازه ملاقات یاران را نداشــتند. همینطور ملاقــات با هزاران مشــتاق ایرانی که در ســایه این مهاجرت فراهــم آمد طوری که حدیث مشــهور و معروف سلســلهالذهب در خیل این مشتاقان ایراد شــد. مهاجرت امام رضــا)ع( به خراســان یکی از برکات خفیهاش این بود که مشهد شریفش در طول نســلهای متوالی ملجأ و مأمن میلیونها مشتاق و زائر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.