9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - پژواک -

مقــام معظم رهبری: یک قدم عقبنشــینی در برابــر مســتکبران، منجر به یک قدم پیشــروی آنان خواهد شــد و این تصور که عقبنشینی و «عدول از مواضع و حرفهای صحیح»، باعث تغییر سیاست استکبار خواهد شد، تصوری کاملا غلط و بیاساس است

وزیر نفت خبر داد: پرداخت 400 تومان خسارت برای هر بار قطع گاز در زمستان سال گذشته

اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: واگذاری نیروگاهها به روش مزایده

آیتالله هاشمیرفســنجانی: فعالیتهای اولیه گداخت هستهای را آغاز کردهایم

آیتالله جنتی: برخورد قاطع و قانونی با اشــرار باید 10 سال پیش انجام میشد

آیتالله هاشمیرفسنجانی: فعالیتهای اولیه گداخت هســتهای را آغاز کردهایم؛ ما میخواهیم انحصارها را بشکنیم

علی کــردان، قائممقــام وزیر نفــت: بحثی از قیمــت در مذاکرات خط لوله صلح به میان نیامده است

رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری: برگزاری یادوارههــای شــهدا کاری ارزشــمند در جهــت بیدارکردن جوامع است

وزرای خارجه 118 کشــور عضــو جنبش عدم تعهــد بــا صــدور بیانیــهای از برنامه هســتهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند

مقام معظم رهبری: اســتقامت در هر شــرایط، درس بزرگ بعثت پیامبر اعظم است

احمدینــژاد: غیرمتعهدهــا سازمانهای بینالمللی را جبران کنند

جلیلــی در دیــدار وزرای خارجــه جنبش عدم تعهد: پیوند کشــورهای جنوب، ظرفیت جدیدی در مناسبات بینالمللی ایجاد میکند

سیدمهدی هاشمی، سرپرســت وزارت کشور: از رئیسجمهور درخواست کرده بودم من را بهعنوان وزیر کشور معرفی نکند

عباسزاده مشــگینی، مدیرکل سیاســی وزارت کشور: فعالیت احزاب فصلی است ناکارآمــدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.