آینه

Shargh - - پژواک -

اصولگرایان باید روی پای خود بایستند، نه دیگران امیر محبیــان:

... جریان اصولگــرا باید روی پای خودش بایســتد نه روی پــای دیگــران! این جریان تا زمانی که چشــم به دســتانی دیگــر دارد که او را یــاری کنند، بایــد بپذیرد کــه نمیتواند بــرای خود مســیر دقیقی طراحی کند. موتور محرکه تشکیلاتی اصولگرایان بایــد در بدنه اجتماعــی قدرتمند آنها باشــد. نباید فرامــوش کرد اگر دیگران تــو را تغذیه و هدایــت کننــد هیچوقــت چیــزی بیشــتر از یک عروسک سیاسی نخواهی بود؛ اصولگرایی، پتانسیل تأثیرگذاری خودش را فقط با اتکا به باورهای دینی و اســتقلال رأی خود میتواند فعال کند... سالهاست من حتی علاوه بر ضرورت به مسیرها و اولویتهای نوسازی تأکید کردهام. مهم نام و ژست تغییر نیست، مهم خود تغییر اســت؛ مهم جهــت و عمق تغییر اســت؛ الان دیگــر مشــکل درک ضــرورت تغییر را نداریم. اکنون مشکل اراده لازم برای تغییر و آمادگی برای پرداخت هزینههای آن است... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.