افبیآی، کری ریئستیوفرسبا 5 رأ م جیدخایلفدتاریخخسازو شدد را شناخت

Shargh - - جهان -

صندلی ریاســت «افبیآی» که از مــاه می و بعد از اخــراج جیمز کومی، رئیس اسبق این اداره، خالی مانده بود، روز سهشنبه با تأیید ســنا به کریستوفر ری رســید. برعهدهگرفتن ریاســت این ســازمان در شــرایطی که «افبیآی» درگیــر رســیدگی بــه اتهــام مداخله روسهــا در انتخابات آمریکاســت، کار بســیار چالشبرانگیــزی خواهــد بود بهویژه بــرای فردی که هیچ ســابقه و پیشــینهای در این اداره نــدارد. از دیگر سو، سابقه کاری ری بیش از پیش آینده «افبــیآی» را در هالهای از ابهام قرار میدهد. از یک سو، انجام امور حقوقی بــرای خانــواده ترامــپ و نزدیکانش یــک نقطه تیره در پرونده او محســوب میشــود و از ســوی دیگر، همکاری با کومــی، تحلیلگران را نســبت به آینده «افبیآی» خوشــبین نگه میدارد. فراموش نکنیم که کومی علت اخراج خود را امتناع از تندادن به خواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درخصوص پرونده مداخله احتمالی روسها میداند. طبق روایت کومی، ترامــپ او را بــرای توقــف روند تحقیــق و تفحص از مایکل فلین، مشــاور امنیت ملی پیشین رئیسجمهور، تحت فشــار گذاشــته بود اما عدم پذیرش این خواسته رئیسجمهور، زمینهســاز اخراج او از «افبیآی» شد. در صورت تکرار چنین خواســتهای از سوی کاخ سفید، موضــع رئیــس جدید «افبیآی» مســئلهای اســت که ذهن بســیاری از قانونگــذاران آمریکایــی بهویژه دموکراتها را به خود مشــغول کرده است. بااینحال، ری در جمع قانونگذاران گفته است که هیچگاه سوگند وفــاداری به رئیسجمهور نخواهد خــورد و اینکه اگر رئیسجمهور او را تحت فشــار بگذارد، استعفا خواهد داد. به نظر همین قاطعیت ری، اعضاي کمیته قضائی سنا را به تأیید او مجاب کرده است.

اولین رئیس «افبیآی» با 5 رأی مخالف

کریســتوفر ری در حالــی با کســب 9۲ رأی موافق به سلامت از ســد ســنا عبور کرد که دریافت پنج رأی مخالف از سوی سناتورهای دموکرات، اتفاق ویژهای را رقم زد. نکته جالب اینکه تا پیش از این، در تاریخ ایالات متحــده، تنها یــک رأی مخالف بــه نامزدهای تصدی مدیریت «افبیآی» داده شــده بود. حال ری با کسب پنج رأی مخالف، یــک رکورد برای خود ثبت کرده و به

نوعی تاریخساز شــده است. آن یک رأی مخالف نیز به ســال ۲۰۱3 میلادی و نامزدی جیمز کومی برمیگردد که در آن جلســه، کومی بــا 93 رأی موافق و یک رأی مخالف، مدیریت «افبیآی» را برعهده گرفت. پیش از این افرادی مانند رابرت مولر، ویلیام سشــنز و کلارنس کلی بــدون هیچ رأی مخالفي به ریاســت «افبیآی» رســیده بودند. دریافت رأی اعتماد از سنا برای انتصاب مدیریت «افبیآی» از ســال ۱968 به بعد الزامی شد. پیش از آن، ادگار هوور در مقام اولین مدیر «افبیآی،» از ســال ۱9۲4 تا سال ۱973 به مدت 48 سال این پست را در اختیار داشــت. در واقع اولین جلسه دریافت رأی اعتماد از ســنا، در ســال ۱973 و بــرای کلارنس کلی برگزار شــد که در آن جلســه، کلی بــا دریافت 96 رأی موافق، بهعنوان دومین رئیس «افبیآی» معرفی شد؛ ریاستی که به مدت 9 سال ادامه یافت.

علاوه بر ری، از گزینههــای دیگری نیز برای احراز این پست صحبت شده بود که بهعنوان مهمترینشان باید به جو لیبرمن، سیاســتمدار کهنهکار و ســناتور

اســبق آمریکایی اشــاره کرد. از جان پیستول، کارمند ســابق «افبیآی» و مدیر «اداره امنیت حملونقل» نیز بهعنوان یکی از گزینههای ریاست «افبیآی» یاد میشد که در نهایت قرعه به نام کریستوفر ری افتاد. ری ۵۰ســاله ســابقه همکاری با کومی را در وزارت دادگســتری در دولت جورج دبلیو بــوش در کارنامه خود میبینــد. در واقــع زمانی که کومــی بهعنوان معــاون دادســتان کل انجــام وظیفه میکــرد، ری ریاســت بخش جنایی این وزارتخانه را از سال ۲۰۰3 تا ۲۰۰۵ عهدهدار بود. در آن زمان رابرت مولر ریاست افبیآی را برعهده داشــت یعنی همــان فردی که درحالحاضر بهعنوان مشاور ویژه در پرونده مداخله احتمالــی روسهــا در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا منصوب شده است.

مثلث ری، ترامپ و کومی

یکی از دلایل تأیید ری از ســوي ســنا را باید نگاه مثبت او نســبت به مولر و همچنین کومی دانســت؛ افرادی که بارها از ســوی دونالد ترامپ مورد انتقاد قرار گرفتهاند. او در جلسه کمیته سنا عنوان کرد برای جیمز کومی با وجود تمامی اتفاقات و مســائل پیشآمده، احترام قائل اســت هرچنــد از نحوه مدیریت کومــی در بحث ایمیلهای هیلاری کلینتون انتقــاد کرد و گفت این مســئله را که رئیــس افبیآی، درباره یک اتهام اثباتنشده کنفرانس خبری بگذارد کار درســتی نمیداند. بســیاری از کارشناســان با استناد به مواضع مشترک قبلی کومی و ری در قبال مسائل سیاسی، این دو را بسیار شــبیه به هم دانسته و ریاست ری بر «افبــیآی» را ادامــه دوران کومی میداننــد. در جریــان برنامه نظارت بــدون مجــوز دولت جــورج بوش بعــد از حملات ۱۱ ســپتامبر، بعد از آنکه جیمز کومی تهدید به اســتعفا کرد، ری نیــز گفته بود در صورت اســتعفاي کومی، او نیز اســتعفا خواهد داد. او همچنین در جلسهای در کمیته قضائی ســنا گفت تحقیقات جاری درباره رابطه ســتاد انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با روســیه را تلاش بــرای تخطئهکردن دولت ترامپ نمیداند.

ری پیشتر در بیانیــهای، نامزدیاش برای انتصاب پســت مدیریت افبیآی را یک «افتخار بزرگ» خوانده و ایــن ســازمان را یــک گــروه خارقالعــاده از زنان و مردانــی توصیف کرد کــه خود را وقــف محافظت از کشورشــان کردهاند. همانطور که اشــاره شد، اخراج کومی و انتقادهای مــداوم ترامپ از تحقیق و تفحص درخصوص مداخله روسیه در انتخابات، نگرانیهایی را در میان قانونگذاران درخصوص استقلال «افبیآی» و نقــش آن در بررســی ارتباطــات احتمالــی میــان ســتاد ترامپ و مقامات روس به دنبال داشــته است. درحالیکــه بســیاری از تحلیلگران سیاســی و امنیتی ســابقه حقوقی ری، همــکاریاش با جیمــز کومی و مواضعش در کمیته ســنا را مهر تأییدی بر شایســتگی او برای احراز این پســت میدانند، افرادی مانند فیض شــکیر، مدیر سیاست داخلی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، با اســتناد به کارهای حقوقی ری برای خانواده ترامپ و همچنین دفاعش از کریس کریستی، توانایی او برای رهبری افبیآی، حفظ اســتقلال این نهاد، حفظ بیطرفی و عمل به قانون را زیر سؤال میبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.