دور تند مرگ

Shargh - - جهان -

بیاعتمادی افغانها به پلیس و نیروهای امنیتی این کشــور ایــن روزها دوباره به اوج رســیده اســت. سلســلهانفجارها و حملات اخیــر در نقاط مختلف افغانستان و بهویژه حمله سهشنبهشب به نمازگزاران مســجدی در اســتان غربی هرات، خشــم عمومی را برانگیخته اســت. سهشنبهشب دو مهاجم به مسجد الجوادیه استان هرات حمله کردند و به گفته مقامات افغان در این حمله انتحاری ۲9 نفر کشــته و بیش از 6۰ نفر زخمی شدند. هرچند تعداد قربانیان در برخی آمارها متفاوت اســت؛ اما براســاس برخی گزارشها تعداد کشتهشــدگان به 4۰ نفر رســیده است. جیلانی فرهاد سخنگوی اســتانداری هرات نیز گفت به دلیل وخامت حال برخی مجروحان، تعداد کشتهشــدگان این حمله میتواند افزایش یابــد. به گزارش الجزیره دو مهاجم پیش از انجام عملیات انتحاری به ســوی نگهبانان مســجد شلیک کردند و ســپس نمازگزاران را هــدف قرار دادند. مهاجمان ســپس خود را داخل مســجد منفجر کردند. عمید حتی مدعی اســت که نیروهای پلیس هم از محل حادثه فرار کردند. تعداد مهاجمان هم محل تردید اســت و برخی از شاهدان عینی میگویند آنها چهار نفر بودهاند و برخی رسانهها هــم تعداد آنها را هفــت نفر اعلام کردهانــد. در این میــان مردم محلی که از ضعف نیروهای امنیتی خود خشــمگین بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند و به یک ایســت بازرســی حمله کردند. گرچه هنوز هیچ گروهی مســئولیت این حمله را برعهــده نگرفته اما ظاهرا گروه طالبان با فرســتادن پیامی به رســانهها، گفتــه این انفجــار کار آنهــا نبوده اســت. ازهمینرو گمانهها بیشــتر به سمت گروه داعش رفته است. اما روز چهارشــنبه خیابانهای هرات مملــو از نیروهای امنیتــی و مقامات پلیس بود؛ چراکه مردم این شــهر درحــال برنامهریزی برای برگــزاری تظاهراتی در این شــهر بودند. کشتهشــدگان این حادثه شیعه بودند و مسجد الجوادیه هم به شیعیان هرات تعلق دارد اما جواد که ســازماندهی این تظاهرات را برعهده داشته، میگوید هم شــیعیان و هم سنیها در این راهپیمایی شرکت میکنند. افغانستان در روزهای اخیر تقریبا هر روز شــاهد حمله به یکی از مناطق خود بوده است. روز سهشنبه حملهای خشونتآمیز در استان هلمند روی داد. روز دوشنبه هم حملهای انتحاری در سفارت عراق در کابل صورت گرفت که داعش مســئولیت آن را برعهــده گرفت. از ســوی دیگر همزمــان با حمله سهشنبهشــب به مســجد الجوادیه هــرات، کاروان نیروهای ناتو در قندهار هدف حمله قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.