به پیشواز شریف کوچک

Shargh - - جهان -

یکــی از وفادارتریــن و نزدیکتریــن چهرههای پاکســتانی نزدیک به نوازشریف بر کرسی ازکفرفته او نشســت. چهار روز پــس از آنکه نوازشــریف به اتهام دستداشــتن در پرونده فســاد مالی با حکم دیــوان عالی از ســمت خــود برکنار شــد، مجلس پاکســتان به اتفاق آرا شــاهد خاقان عباســی، وزیر نفت پیشــین را جایگزین او کرد. از آنجایی که حزب مســلملیگ، حزب نوازشــریف، اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار دارد، خاقان عباســی بهراحتی توانســت رأی اعتماد بگیرد و بهعنوان نخستوزیر جدید پاکســتان منصوب شــود. به باور بســیاری از تحلیلگران، نوازشــریف برکنارشده بر دولت عباسی تأثیر زیادی خواهد داشــت و یکی از نشانههای این تأثیرگــذاری فریادهای «نوازشــریف، نوازشــریف» نمایندگان مجلس پاکســتان بعــد از اعلام پیروزی شاهد خاقان عباســی بود. بسیاری از نمایندگان هم عکسهای بزرگی از نوازشریف را در دست داشتند. عباســی خودش در نطقی در مجلس نوازشریف را نخستوزیر مردم پاکستان خواند و گفت: «انشاءالله یک روز نخستوزیر واقعی این کشور به این جایگاه بازمیگردد». او البته در ادامه سخنانش گفت: «چه برای 4۵ ساعت چه 4۵ روز من نخستوزیر پاکستان هســتم و برای این به اینجا آمــدهام که کاری انجام دهم نهفقط اینکه صندلی نخستوزیری را گرم نگه دارم». مسلملیگ میخواهد شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت سابق پاکستان، موقتا این سمت را بر عهده بگیرد تا شــهباز شــریف، برادر جوانتر نوازشــریف، بتواند در انتخابات پیشِرو به مجلس راه یابد. شاهد خاقان عباســی، وزیــر نفت و منابع طبیعی ســابق دولت پاکستان و بنیانگذار سازمان هواپیمایی ایر بلو، موفقترین ســازمان هواپیمایی غیردولتی پاکستان، اســت. او که در دانشــگاه جورج واشــنگتن آمریکا تحصیــل کرده اســت، قبل از آنکــه عضو مجلس پاکستان شود، بهعنوان مهندس برق در خارج از این کشور کار میکرده است. پس از کودتای سال ۱999 به رهبری پرویز مشرف که به برکناری نوازشریف در دور دوم نخستوزیریاش انجامید، آقای عباسی به دو سال زندان محکوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.