توقف بابك زنجانيسازي

Shargh - - جهان -

حتــی بایــد این نکتــه را هم در لایحــه در نظر بگیریم که اگر رانتخوار با اســتفاده از این مســائل، درهمتنیدن قوانین را هم موجب شده باشد، مرتکب مجازات شدیدتر میشود.

رد بهانهها برای تصویبنشدن لایحه

به گفته او، روزبهروز اقدامات مجرمانه از ظرافت و پیچیدگی بیشــتری برخوردار میشوند که مختص رانتخــواری نیســت. اکنــون چــون رانتخواری در قانــون مــا تعریف مشــخصی ندارد، بســیاری از سوءاســتفادههای دیگر مانند اختلاس و سوءاستفاده از موقعیــت شــغلی هم ذیــل این عنــوان مطرح میشــود. این حقوقدان در رد افزایش بســیار زیاد پروندههای قضائــی درباره رانتخــواری میگوید: ممکن اســت بعد از جرم انگاشتهشــدن این عنوان، بــه تعداد پروندهها اضافه شــود؛ امــا قطعا تعداد آن آنقدر محســوس نیســت که بخواهیم به بهانه افزایش تعداد، آن را جرم اعلام نکنیم.

بستر بابکزنجانیسازی بسته میشود

خرمشاهی با اشــاره به اینکه در تمام نظامهای حقوقــی اروپایــی و غیراروپایی، بحث تناســب بین جرم و مجازات بهعنــوان یک اصل عقلی و منطقی پذیرفته شده است، میگوید: چنانچه مجازات بیش از حــد و انــدازه و نُرم جرم باشــد، نتیجه معکوس خواهــد داد. بنابرایــن به عقیده مــن در ابتدای کار، همین میزان متناسب و کافی است و تغلیط مجازات در ایــن مرحله به صلاح نخواهد بود؛ زیرا باید جنبه بازدارندگی آن را لحاظ کرد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه اگر رانتخواری گســترده بوده و منجر به امتیــازات مالی و غیرمالی بالایی شــده باشد، این میزان مجازات کفایت خواهد کــرد، میافزاید: در این شــرایط ماهیت مجرمانه آن تغییر خواهد کرد و در قالب اخلال در نظم اقتصادی کشور گنجانده میشود که گاهی با افساد فیالارض مترادف شــده و مجاز ات اعدام دارد. بهفرض آنچه بــرای آقای زنجانــی در نظر گرفته شــد، دیگر رانت نیســت و از یک ســایزی که عبور میکند، اخلال در نظــم اقتصادی کشــور قلمداد میشــود و مجازات متناسب با آن در نظر گرفته میشود.

او همچنیــن با بیان اینکه مجلس کنونی تا اینجا نشــان داده با هر دو قوه مجریه و قضائیه، همکاری میکنــد، پیشبینی کرد که رانتخــواران نتوانند در تصویبنشــدن این لایحه در مجلس نفوذ کنند. به گفته او: برایند رفتارهای مجلسیان نشان از همراهی بــا هر دو قــوه دیگر برای وضع قوانیــن جدید دارد. تصور نمیکنم ایــن نفوذها بتواند مانعی از تصویب این لایحه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.