بازگشایی سرکنسولگری عربستان در نجف

Shargh - - جهان -

دفتــر جریان صدر در عــراق در بیانیهای اعلام کــرد، مقتــدی صــدر و ولیعهد عربســتان درباره برخــی از مســائل ازجمله راههای همــکاری دو کشــور گفتوگو کرده و تأکید کردند که در راستای همزیستی مسالمتآمیز و همکاری در جهت منافع مشترک دو کشــور تلاش کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از ســایت شــبکه الجزیره، همچنین براساس این بیانیه، دو طرف درباره افتتاح کنســولگری در نجف برای تســهیل در ارتباطات دو کشور، افتتاح خط هوایی دو کشور، تسریع در افتتاح گذرگاههای مرزی میان دو طرف جهت تقویت تبادل تجاری و افتتاح گــذرگاه جمیمه با نجف بحث و تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده اســت ولیعهد عربستان ۱۰ میلیــون دلار بــرای کمک بــه آوارگان عراقی بــه دولت این کشــور اعطا کــرد. همچنین طرف سعودی به تعیین سفیر جدید این کشور در بغداد به منظور بالابردن ســطح روابط تمایل نشان داده اســت. مقتدی صدر و مقامات سعودی همچنین درباره درپیشگرفتــن گفتمان دینی معتدل که به همزیستی مســالمتآمیز و همکاری مشترک بین دو کشــور و دو ملــت دعوت میکنــد و همچنین دربــاره روابط دوجانبه با کشــورهای همســایه و تأکید بر ثبات منطقه گفتوگو کردند و بر سر ادامه مشورتها به توافق رسیدند.

گمانهزنی درباره سفر حکیم به ریاض

درحالیکــه روزنامه الحیاه عربســتان مدعی شــده که عمار حکیم قصــد دارد در دوره آتی به ریاض ســفر کند، یکی از رهبــران جریان حکمت ملی این خبر را تکذیب کرد. براســاس گزارش این روزنامه یک منبع سیاسی مدعی شد: شک و تردید ایران دربــاره روی باز نشــاندادن برخی رهبران شیعه عراقی به ریاض درحال افزایش است و این درحالی اســت که هدف از ایجاد این روابط توازن در روابط خارجه عراق اســت. این در حالی است که صلاح العربــاوی، از رهبــران جریان حکمت ملی اعلام کرد که عمــار حکیم، رهبر این جریان، دعوتنامهای برای ســفر به ریاض دریافت نکرده اســت. او گفت: اینکــه عمار حکیم بــه روابط با کشورهای منطقه بهویژه کشورهای همجوار روی باز نشــان میدهد، براساس اصل روابط متقابل و منافع مشترک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.