بحرین و عربستان همچنان کنار هم مقابل قطر

Shargh - - جهان -

در ســایه اختلافات کشــورهای عربی با قطر، رهبــران بحریــن و عربســتان از دولــت دوحــه خواســتند خط مشــی سیاســی خــود را اصلاح کرده و در راســتای حفظ امنیت و ثبات منطقه به درخواستهای کشــورهای محاصرهکننده پاسخ مثبت دهد. محمد بنســلمان، ولیعهد عربستان و حمــد بنعیســی آلخلیفه، پادشــاه بحرین، در نشســت خود کــه در جــده برگزار شــد، به قطر توصیه کردند خطمشــی سیاســی خود را اصلاح کرده و درخواستهای عربســتان و متحدانش را بپذیرد. درهمینحال، عربســتان ســعودی از یک قاضی آمریکایی خواست تا ۲۵ شکایت در ارتباط با کمک ریاض به برنامهریزی حملات تروریســتی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و درخواست برای پرداخت غرامت را ملغی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.