دیدار لاوروف و تیلرسون در مانیل

Shargh - - جهان -

ســرگئی لاوروف و رکس تیلرسون وزیران خارجه روســیه و آمریــکا در شــرایط روابط پرتنــش بین دو کشــور، بر ســر تحریمهای جدید ضدروسی و اخراج دیپلماتهــا، در پایتخت فیلیپین دیدار میکنند. دیدار وزیران خارجه دو کشــور در تعطیلات پیشرو )شنبه یا یکشــنبه( انجام میشــود. تیلرســون گفته است رئیسجمهوری آمریــکا از تحریمهــای جدید علیه روســیه ناراضی اســت، اما بــه احتمال زیــاد لایحه مصوب را امضــا میکند. همچنین واســیلی نبنزی، نماینــده دائمی و جدید روســیه در ســازمان ملل در نخستین برنامه کاری با نیکی هیلی همتای آمریکایی خود در نیویورک دیدار و درباره روابط پرتنش دو کشور مذاکره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.