دیدار هیئت حماس با محمود عباس

Shargh - - جهان -

هیئتــی از جنبــش حمــاس با محمــود عباس، رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطین در مقر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر رامالله واقع در مرکز کرانه باختری دیدار کردند و به بررســی شرایط عمومــی، راههــای تقویــت وحدت ملی فلســطین، خاتمهدادن به اختلافات سیاســی و احیای انســجام ســرزمین فلســطین و ملت آن پرداختند. ناصرالدین شــاعر، رئیس این هیئت، تأکید کرد: فضای این دیدار مثبت بود و صفحههــای جدیدی از دیدارها میان دو طرف در آینده گشوده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.