ثروتمند سعودی ۵۰ درصد ایندیپندنت را خرید

Shargh - - رسانه -

یک ســرمایهگذار عربســتانی به نام ســلطان محمد ابوالجدایل اقدام به خریداری بخش مهمی از ســهام شرکت صاحب روزنامه ایندیپندنت انگلیس کرده که موجب نگرانی منتقدان نقض حقوق بشر از سوی عربستان شده است.

به گزارش ایســنا، این سرمایهگذار عربســتانی میزان چشمگیری از ســهام شــرکت مادر روزنامه ایندیپندنت را که اکثر آن متعلق به یک تاجر روســی به نام «اوگنی لبدو» اســت، خریداری کرده و این معامله در راســتای طرح این شرکت برای توجه ویژه به خاورمیانه بهویژه افتتاح نســخههای عربی و اردوزبان وبســایت ایندیپندنت انجام شده است.

ابوالجدایل که یک عربســتانی 42ساله اســت 30 درصد سهام شــرکت مادر وبســایت ایندیپندنت یعنی شرکت رســانه و اخبار دیجیتالــی ایندیپندنــت را به دســت آورده که این ســهام شــامل مقادیری از سهام فروختهشده به وی از سوی سهامداران کوچکتر اســت. لبدو پسر یک مأمور سابق اطاعاتی «کاگب» شوروی سابق اســت که بعدا تبدیل به یک تاجر میلیاردر شد. او سهام 60درصدی خود در این شرکت را به 4١ درصد کاهش داده است.

یــک ســرمایهگذار دیگر به نام «جاســتین بیام شــاو» که رئیس ایندیپندنت است سهامش را از 30 درصد به 26 درصد کاهش داده اســت. یک مقام بلندپایه گفت: با وجود آنکه لبدو هنوز بزرگترین سهامدار است اما دیگر کنترل اکثریت را در اختیار ندارد.

گــزارش شــده که یکــی از دلایــل ایــن معامله از ســوی لبدو برنامهریزی او برای نشــاندادن توجه ویژه به خاورمیانه از ســوی ایندیپندنت ازجمله با گشایش وبسایتهای عربی و اردوزبان بوده اســت. ایندیپندنت فاش نکرده که ابوالجدایل چقدر برای این سهام پول پرداخته کرده اســت، اما وبسایت میدلایستای گزارش داد ارزش این معامله حدود صد میلیون پوند بوده است.

روزنامه ایندیپندنت در اوایل ســال گذشته میادی انتشار کاغذی خود را تمام کرد.

آخرین نسخه چاپی روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در روز هفتم فروردین سال ٩5 در حالی منتشر شد که این روزنامه انگلیسی اعام کرد از آن پس فقط بهصورت دیجیتال در دسترس خواهد بود.

آخرین نسخه چاپی روزنامه ایندیپندنت به مناسبت پایان انتشار 30ساله این روزنامه به همراه ١6 صفحه ویژه منتشر شد. بااینحال ایندیپندنــت اولین روزنامه سراســری انگلیس بــود که به صورت دیجیتال به انتشار خود ادامه داد.

یک مــاه پیش از آن، ناشــر ایندیپندنت، اپلیکیشــن این روزنامه را ارائــه داد تــا خوانندگان تارنمای ایــن روزنامه افزایــش یابند و عقبماندگــی آن در برابر بیش از 58 میلیــون بازدیدکننده ماهانه سایر روزنامههای سراسری انگلیس جبران شود.

توقف چاپ ایندیپندنت بیش از صد روزنامهنگار را بیکار میکند و فقــط 30 روزنامهنگار ازجملــه رابرت فیســک و پاتریک کاکبرن مشهور به نسخه دیجیتالی میپیوستند.

روزنامــه ایندیپندنــت لندن مشــی لیبرال و در ایــام غیرتعطیل شــمارگانی بالغ بر 60 هزار نسخه داشت. این روزنامه ابتدا در قطع بزرک و از ١3 سال پیش تاکنون در قطع مترویی منتشر میشد.

بــه گــزارش همشــهریآناین، روزنامــه ایندیپندنــت ( ‪The independent‬ ) روزنامه بریتانیایی ســابق چاپ لندن و آناین امروز است که در سال ١٩8٦ از سوی سه نفر از روزنامهنگاران سابق روزنامه دیلیتلگراف تأسیس شد.

مؤسســان این روزنامه تاش کردند تا با انتخاب نام ایندیپندنت )مســتقل( برای این روزنامه جدید، اســتقال آن را نشان داده و به نوعی نیز دو روزنامه گاردین و تایمز را که روزنامههای عمده متمایل به چپ و متمایل به راست سیاسی بودند، به چالش بکشند.

انتشار این روزنامه با استقبال گسترده مواجه شد و در سال ١٩8٩ تیراژ آن به 400 هزار نســخه در روز رســید کــه موفقیت مالی این روزنامه را هم در پی داشــت. اما با آغاز دهه ١٩٩0، فشــار رقابت از سوی سایر نشریهها بهویژه برای جلب آگهی، این وضعیت را تغییر داد و ایندیپندنت نتوانست موقعیت مالی مناسبی داشته باشد.

ایندیپندنــت در ســال 2004 از ســوی ‪British Press Awards‬ بهعنوان روزنامه برتر سال شناخته شد.

در ســال 20١0، ایندیپندنت به الکســاندر لبدو، میلیاردر روسی، فروخته شــد که روزنامه ایونینگاســتاندارد را هم که یک روزنامه محلی لندن است، خریداری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.