رسانههای ایران در بغداد

Shargh - - رسانه -

در پاســخ بــه دعــوت انجمــن روزنامهنگاران عــراق، هیئت بلندپایه رســانهای جمهــوری اســامی در بغداد حضور یافت. ایــن هیئت مورد استقبال «مویدالامی»، دبیرکل انجمن روزنامهنــگاران عراق و رئیس اتحادیه روزنامهنــگاران جهــان عــرب قــرار گرفت. در این سفر، مدیران رسانهای و روزنامهنگاران ایرانی ازجمله «علیرضا معزی»، دبیر شــورای اطاعرســانی دولــت ، «علیرضــا شــیروی »، معاون اداره کل رســانههای خارجــی، «علی متقیــان »، مدیرعامل ایســنا ، «خداداد ابراهیمــی،» مدیرمســئول روزنامــه مهران ، «مصیب نعیمی »، مدیرمسئول روزنامه الوفاق، «مرتضی داســتانی،» مدیرمســئول روزنامــه ١٩ دی، «رضا مقدسی »، جانشین مدیرمسئول روزنامه صبحنو ، «فرید مدرســی »، روزنامهنگار حــوزه دیــن و اندیشــه و مدیــر گروه منظومــه روحانیت و «قــادری»، دبیر گروه بینالملل خبرگزاری مهر حضور داشتند. این هیئت در دیدار با مقامات و شخصیتهای ارشد عراقی و همتایان خود، درباره توســعه روابط رســانهای بیــن اصحاب رســانه و روزنامهنگاران دو کشور، ارتباطات و تعامات اثرگذار رسانهای و برگزاری دورههای آموزشی برای روزنامهنگاران عراقی در ایران به بحث و گفتوگو پرداختند.

دیــدار با کارکنــان شــبکه رادیو و تلویزیــون العراقیه، بازدیــد از انجمن روزنامهنــگاران عراق، دیدار با ســفیر جمهــوری اســامی ایران و دیــدار با نخســتوزیر عراق ازجمله دیدارهای رسمی این هیئت رسانهای بود. چندی پیش رئیس دانشــکده روزنامهنگاری بغــداد به ایــران آمــده و به شــرح وضعیت رســانههای عــراق پرداخته بود. به گزارش ایســنا، رئیس دانشکده روزنامهنــگاری بغداد، در ایــن بازدید گفته بود: در شــرایط کنونی مطبوعات و رســانههای بغداد در زمره آزادترین رسانههای جهان هستند که به فعالیت خود ادامــه میدهند. عبدالامیر مویت الفیصل، دکترای روزنامهنگاری و رئیس دانشــکده روزنامهنگاری بغداد که به همــراه گروهی از نخبگان و اســتادان دانشــگاهی عــراق در دفتر ایســنای کرمانشــاه حضور یافته بود، به تشریح وضعیــت رســانهها در کشــور عراق پرداخــت و اظهار کرد: بعد از ســقوط صــدام و رویکارآمــدن دولت جدید در عراق، رســانههای این کشور شاهد دگرگونی و تغییروتحول عمیقی شدند. وی گفته بود: این تغییر و تحول عمیق هم از جنبه تعداد و کمیت رســانهها در عــراق و هم از نظر آزادی عمل آنها به وجود آمده است. رئیس دانشکده روزنامهنــگاری بغــداد گفتــه بــود: درحالحاضر صدها نشــریه، روزنامه، خبرگــزاری و شــبکههای ماهوارهای در کشــور عراق به صــورت آزادانه به فعالیت رسانهای مشغول هستند. به گفته الفیصل، در زمان صدام وضعیت رسانههای این کشور بسیار اسفبار بود بهگونهای که اغلــب آنها دولتی و زیر نظر مســتقیم حکومت صــدام بودند و چنــدان آزادی عملی نداشــتند. این استاد رشته روزنامهنگاری، خاطرنشان کرده بــود: آزادی عمــل مطبوعات و رسانههای عراق به آزادشدن این کشور در ابعاد مختلــف کمک قابلتوجهی کرده است. وی یادآور شده بود: امروزه رسانههای عراق آنچنان آزادی عمل دارند کــه در هیچ کجــای دنیا وجود ندارد. رســانههای این کشور بهراحتی میتواننــد عملکــرد رئیسجمهــور، نخســتوزیر، وزیران و دیگر مسئولان ارشد کشور را به نقد بکشانند. الفیصل تصریح کرده بود: افتخار ما این اســت که ادعــا کنیم حتی یک مورد خبرنگار بازداشتی هم نداریم.

وی همچنیــن دربــاره فعالیــت رسانههای کشــورهای دیگر در عراق نیز گفته بود: در شــرایط کنونی اغلب کشورها و خبرگزاریهای دنیا در عراق دفتــر دارنــد و بهراحتی بــه فعالیت رسانهای خود نیز ادامه میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.