محیطتان را تغییر دهید

Shargh - - علم - ‪GABA، 5MTHF‬ کلسیم و منیزیم.

تغییــر در روال زندگــی ممکــن اســت نوعی چالش باشد، اما زمانی که برای بهبودی از «اختلال وسواس فکری عملی» باشد، استراتژی بسیار ســودمندی خواهد بود. سعی کنید یک شــب در منزل یکــی از اعضای خانواده یا دوست بمانید. برای برخی اقامت یکهفتهای در هتل میتواند گزینه دیگری باشــد. تغییر در محل، صحنه زندگی یا تغییر شــکل زندگی عادی میتواند کمکی برای شکستن «اختلال وســواس فکــری عملی» باشــد. وقتی به خانه یا روال سابق زندگی برگردید، متوجه خواهید شد که «اختلال وسواس فکری عملی» شــما کمرنگتر شــده اســت. حتی زمانی که امواج الکتریکی مســیری را در اطراف رسوبات فلزات سنگین یا بافت پینهبســته مغز پیــدا کنند، ترک عادتهــای رفتــاری «اختلال وســواس فکری عملــی» میتواند چالشبرانگیز باشد. به همین دلیل، حتــی بعــد از یافتــن مســیر جدید امواج الکتریکی، رفتارهای «اختلال وسواس فکری عملی» ممکن است تا چندسال ادامه یابد. مهم این است که حتی با وجود انجام درمان )چه غذایــی و چه از راه مکملها(، تغییر در محیط و اطرافتان را شروع کنید.

مواد غذايی حمايتی

غذاهایی که میخورید میتوانند تأثیر باورنکردنیاي روی بدن شــما در درمان «اختلال وســواس فکری عملی» داشته باشــند. مواد غذایی سمزدای فلزات ســنگین میتوانند در درمــان انواع «اختلال وســواس فکــری عملی» که بــه دلیل وجود این مــواد در بدن پدید آمدهاند، مؤثر باشند. از مواد غذایي سمزدا ميتوان به جو دوســر، بلوبری و گشنیز اشاره کــرد. حتما در فصل گرمــک و انبه، از ایــن دو میوه قوی اســتفاده کنید. فیتوکمیکالهــای کشفنشــده در شــاتوت، توتفرنگی و تمشــک به بازســازی بافت مغزی بسیار کمک میکند. پاپایا میوه مفیدی در کاهش «اختلال وســواس فکــری عملی» اســت چون قندهای موجود در این میوه به تغذیه امواج الکتریکی کمک میکند. برگهای سبز مانند اسفناج، کاهــو، ســیبزمینی و کدوتنبل هم جزء غذاهای حمایتکننده هستند.

مکملهای حمايتی

حالتهــای «اختلال وســواس فکری عملی» هرکســی با هم فرق دارد، بنابراین هر کســی باید مکمل درخور نیاز خاص خودش را مصرف کند. شــاید فردی بــا مصرف مکمل خاصی احســاس بهتری پیدا کند و دیگری همــان را چندان مفید نیابد. بهتر است به متخصصي کارآزموده مراجعه کنید تا بهترین مکمل را برای شــما فراهم آورد. Sam-E میتواند مکمــل فوقالعــادهای در درمــان «اختلال وســواس فکــری عملی» افسردگی یا اضطراب باشد. با پزشک یا درمانگر خود درباره مقدار مصرف مکمل L-glutamine هم مشورت کنیــد. مکمــل HTP5 میتواند در درمــان «اختــلال وســواس فکری عملی» مفید باشد، ولی امکان دارد در بدنهای بسیار حساس، شکمدرد ایجاد کند. در ارتباط با مناسببودن این مکملها با درمانگران مشــورت کنید. مکمــل ‪Gingko leaf‬ دارای مواد قلیایی است که به درمان بافت پینهبسته مغز کمک میکند. مکمل

Ashwagandha کمک میکند تا از آدرنال و مغز حمایت کند. )ذکر این نکته ضروری اســت که مکملهایی که در اینجا از آنهــا نام بردیم، فقط برای اطلاع است و هر بیماری پیش از آغاز به مصرف این مکملها، باید با پزشــک متخصص مشــورت کند تا پزشــک آنها را تجویز کند(. سعي کنیــد از مکمل امــگا-3 موجود در روغن ماهــی اســتفاده نکنید چون آسیب فراوانی به مغز وارد میکند. درعوض، از جایگزین گیاهی امگا-3، مانند گــردو، شــاهدانه و دانههاي کتان استفاده کنید که فواید بسیاری دارند. برخی مکملهای مفید دیگر عبارتنــد از: B12 همــراه بــا متیل کوبالامیــن و آدنوزیــل کوبالالیــن،

و ترکیــب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.